ریاست خدمات مالداری

mail-admin

معرفی و نقش ریاست خدمات مالداری:

 ریاست خدمات مالداری که رکن اساسی وعمدۀ وزارت زراعت، آبیاری ومالداری را تشکیل میدهد شامل آمریت ترویج وبازاریابی، آمریت انکشاف نسلگیری، آمریت تغذیه حیوانی، آمریت ماهی پروری، آمریت حشرات مفیده وطیوروآمریت فارمها میباشد.  تربیه حیوانات یک رکن تمام عیارزود رس  اقتصادی به مردم افغانستان بوده که از این طریق، همه روزه امرار معیشیت خود را تکافو مینمایند، محصولات مالداری به دوبخش عمده تقسیم شده است یکی محصولات اصلی حیوانات که منابع عمدۀ غذائی، مثل گوشت باب سرخ وسفید، تخم مرغ، عسل، لبنیات وابریشم را تشکیل میدهد و دوم محصولات فرعی حیوانی شامل پوست، روده، پشم، کرک، شحم، استخوان، خون، پر وکود حیوانی میباشد که هر دوبخش در به چرخش درآمدن ماشین آلات صنعتی نقش اساسی را دراقتصاد مردم، سکتورخصوصی ودولت ایفاء مینماید.

دورنما ریاست خدمات مالداری درعرصه خدمات:

 ریاست خدمات مالداری یک استراتیژی برای سکتورمالداری طرح خواهد کرد که دربرگیرنده ارزیابی میزان تولیدات داخلی و تورید محصولات حیوانی ازخارج باشد تا دولت بتواند سیاست مناسب انکشافی وتجارتی را وضع وروی دست گیرد. برخی ازعرصه های عمده موجود است که عرضه خدمات درآن عرصه ها به همکاری سکتورخصوصی به دهاقین ومالداران صورت گرفته میتواند. مانند اصلاح نسل های وطنی حیوانات ازطریق القاح مصنوعی، وصنایع پروسس محصولات حیوانی مانند گوشت، لبنیات، پشم، پوست وغیره.وهمچنان لازم میدانیم پرورش ماهی، مرغ، زنبورعسل، پیله وری، وسایرامکانات درسطح قراء وقصبات زمینۀ کاربیشتر را فراهم خواهیم کرد وهکذا منحیث طرق بهبود شرایط تغذیه وافزایش درآمد مالدار ودهقان مورد ارزیابی قرار گیرد.

اهداف ریاست خدمات مالداری:

  • درختم هشت سال اکثریت خانواده های روستائی ازبهبود معاش وسطح بهتراقتصادی برخوردارخواهند شد، مصئونیت غذائی شان تامین خواهد شد وآنها در رشد اقتصاد ملی وتقلیل فقر از طریق انکشاف موثر وفعالیت پایدار سکتورهای فرعی مالداری برمبنای روشهای مناسب اقلیمی ومحیط زیستی سهم بارزخواهند داشت.
  • توانمند ساختن مالدار جهت نشان دادن عکس العمل مساعد وکافی به تقاضای روزافزون مارکیت های داخلی ازطریق تکنالوژی تحقیقاتی مالداری قابل تطبیق، تنظیم مالدار در کوپراتیف ها واتحادیه های مولدین مالداری ومحصولات مالداری.
  • احیاء مجدد وتاسیس فارمهای مالداری تکثیری، ترویجی، نمایشی وتفریحی جهت ازدیاد محصولات حیوانی در کشور.
  • اینک موضوع مورد نظرترتیب وخدمت شما تقدیم است آنچه لازم باشدبه سهم خویش اجراآت مینمایند.

بیوگرافی داکتر محمد ایوب احدی رییس خدمات مالداری:

داکتر محمد ایوب احدی متولد سال 1358 در مربوطات ولسوالی چهاردهی ولایت کابل  میباشد. تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب متوسطه علاوالدین تکمیل نموده و دوره ثانوی را در لیسه عالی حبیبیه تکمیل و به درجه عالی فارغ التحصیل گردیده است. در سال 1377 از طریق امتحان کانکور شامل پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل گردیده و در سال 1381 به درجه عالی با کسب نمرات معیاری کدر علمی فارغ التحصیل گردیده است. داکتر محمد ایوب احدی تحصیلات مقطع لسانس خویش را در بخش علوم وترنری و تحصیلات مقطع ماستری خویش را در بخش علوم حیوانی تکمیل نموده است.

در سال 1382  به حیث استاد در پوهنحی علوم وترنری شامل عضو کدر علمی گردیده و مدت پنج سال وظیفه مقدس تدریس را در پوهنحی علوم وترنری پوهنتون کابل موفقانه پیش برده است. بعدا در سال 1387 از طریق رقابت آزاد در بست رتبه دوم بحیث معاون ریاست خدمات مالداری تقرر حاصل نمود. متعاقبا مطابق سیستم جدید رتب و معاش بحیث آمر اصلاح و تکثیر مالداری در بست رتبه سوم ایفای وظیفه نموده است. در اواخر سال 1399 در بست ریاست خدمات مالداری از طریق پروسه رقابت آزاد کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تقرر حاصل نموده و  فعلا در بست متذکره ایفای وظیفه مینماید.

گزارش  مشخص و فشرده از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ ریاست خدمات مالداری

ریاست خدمات مالداری دارای ۶ بخش بوده ذیلا ذکر گردیده.

1 –آمریت انکشاف نسلگیری.

2-آمریت فارمها.

3-آمریت ترویج ولبنیات.

4-آمریت ماهی پروری .

5-آمریت تغذیه حیوانی.

6-آمریت حشرات مفیده و مدیریت عمومی طیور.

گزارش ات هر بخش قرار ذیل میباشد

بخش ماهی پروری

1-ایجاد ۱۶۰۰ باب فارم پرورش ماهی تولیدی در ولایات مختلف  کشور از طریق بخش سکتور خصوصی وزارت زراعت آبیاری و مالداری .

2-افزایش سطح تولیدات گوشت ماهی از ۳۰۰۰ تن به ۱۱۰۰۰ تن .

3-بلند بردن سطح مسلکی فارمداران از طریق ایجاد کورسهای آموزشی.

4-آماده نمودن طرح انکشاف ماهی و منظوری آن از طریق مقامات.

بخش ترویج و لبنیات

1-ایجادمرکز پروسس لبنیات به ظرفیت ۴۰ متریک تن در ساحه ریشخور .

2-احداث مراکز جمع آوری شیردرولایات کابل , پروان,لوگر,کاپیسا,غزنی,پکتیا , لغمان و میدان وردک.

3-تاسیس اتحادیه ملی لبنیات .

4-تهیه وترتیب طرح ملی انکشاف  لبنیات و پلان عمل آن.

5-تهیه وتر تیب زرزالعمل و رهنمود بخش لبنیات.

بخش انکشاف نسلگیری

ملاحظات

1399

1398

1397

1396

1395

واحد مقیاس

فعالیت های عمده

شماره

 از سال 1399الی ربع دوم شامل است

20

20

24

25

25

فرد

اداره و منجمنت بقه گاوهای نسلی

1

54551

192898

276000

188213

121364

دوز

تولید و پروسس سپرم منجمد در لابراتوار

2

84996

212867

171870

205009

141721

دوز

توزیع سپرم منجمد به استیشن ها

3

13086

91061

16725

99539

99539

فرد

القا نمودن گاوها در استیشن های مرکز

4

8760

29590

9386

14717

45578

فرد

تولد گوساله های اصلاح شده

5

در حال تطبیق میباشد

پلان گردید

باب

ایجاد و اعمار 6باب استین القاح مصنوعی

بخش تغذیه حیوانی

1 مقدار 24450تن مواد خوراکه برای مالداران درولایاتیکه تحت تهدیدات خشکسالی براجلوگیری از تلفات حیوانات شان از 1395الی1399توزیع گردید.

2- اعمار تعمیر جدید لابراتوار بمنظور تجزیه و تحلیل خوراکه های حیوانی .

3-تهیه و خریداری تجهیزات لابراتوار تهیه و تحلیل خوراکه های حیوانی .

4- اعمار 12باب سیلوی سایلج و خریداری لوازم آن جهت ترویج تولید سایلج ویا خوراکه باکیفیت.

بخش حشرات و طیور

1-سروی مقدماتی مدیریت طیور که در آن تعداد فارمهای مرغداری ,تولید مرغ زنده و تخم بشمول ظرفیت و دوره های پرورش فارمهای مرغداری جمع آوری گردیده است قرار جدول ذیل میباشد.

تولید تخم در یک سال

تولید مرغ گوشتی در یک سال

ظرفیت مرغ تخمی

ظرفیت مرغ گوشتی در یک دوره به کیلوگرام

تعداد فارمهای تخمی

تعداد فارمهای گوشتی

مجموع فارمهای مرغداری

ولایات

شماره

233193600

65377890

859830

10887115

148

4231

4379

34

1

تعداد فارمهای مرغداری

ولایات

شماره

مجموع

گوشتی

تخمی

34

1

6600

6489

111

فارمهای مرغداری دولتی و خصوصی الی سال ۱۳۹۸

قرار شرح فوق طبق راپور بخش طیور جدول های فوق ترتیب و توحید است.

بخش مدیریت پیله وری

جدول راپور تولید تخم پیله استاک مادری , تخم پیله جعبه ۱۲ گرامه تجارتی ,تولید غوزه ابریشم ااز سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹

ملاحظات

تولید غوزه ابریشم به کیلو گرام

تولید تخم پیله جعبه 12گرامه تجارتی

تولید تخم پیله استاک مادری تخته کاغذ

سالها

شماره

کمبود پرسونل,قلت خوراکه پیله

5/13

130

58

1394

1

5/19

261

58

1395

2

11

55

32

1396

3

15

127

34/5

1397

4

3

24

32

1398

5

2

6متر سان

10

1399

6

بخش فارمها تولیدات فارم بنی‌حصار

قیمت به افغانی

اندازه و مقدار

واحد مقیاس

تولیدات

شماره

-------------

738292

لیتر

 شیر

1

-------------

1616

متر مکعب

کود حیوانی

2

-------------

2037126

رشقه تازه

متر مکعب

متر مکعب

تولیدات حاصلات زراعتی

3

-------------

35000

بیده

-------------

72407

دانه باب

-------------

188000

کاه سفید

طور رایگان

18 فرد گوساله به پروژه القاح مصنوعی

کیلوگرام

واگذاری گوساله های نر اصلاح شده

4

3084000

70

فرد

فروش گاو و گوساله

5

128

فرد

گوساله های نو تولد

6

               

 پلان پیشبینی ریاست خدمات مالداری سال ۱۳۹۷

 جدول گزارش فعالیت‌های انکشافی ریاست خدمات مالداری ۱۳۹۷

 پلان پیشبینی ریاست خدمات مالداری سال ۱۳۹۸

 جدول گزارش فعالیت‌های انکشافی ریاست خدمات مالداری ۱۳۹۸

 پلان پیشبینی ریاست خدمات مالداری سال ۱۳۹۹

 جدول گزارش فعالیت‌های انکشافی ریاست خدمات مالداری ۱۳۹۹

 جدول گزارش دهی پروژه‌های انکشافی ریاست خدمات مالداری ۱۳۹۹

 فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال ۱۳۹۹ ریاست خدمات مالداری

پلان کاری پیشبینی ریاست خدمات مالداری بابت سال مالی ۱۴۰۰