گزارش شش ماه نخست از پیشرفت فعالیت‌های پلان شده سال مالی ۱۳۹۹

mail-admin

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ماه اسد ۱۳۹۹

فهرست مطالب

پس منظر. 2

خلاصه گزارش... 2

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده درشش ماه اول سال مالی 1399. 3

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده ونتایج آن درشش ماه اول سال مالی 1399. 19

مشکلات عمده وطرح های پیش نهادی.. 40

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان درشش ماه اول سال مالی 1399. 40

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1399. 44

پس منظر

 دیدگاه اصلی وزارت؛ زراعت و مالداری عصری و پایدار برای تامین امنیت غذائی، ایجاد کار و کاهش فقر که منتج به تقویه اقتصاد ملی و رفاه تمام شهروندان کشور گردد: بر چهار اصل استوار است (تعهد، عرضه خدمات به صورت یکسان به جامعه دهقانی، صداقت،  شفافیت و اصل پاسخگویی).

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند از:

  • ایجاد زمینه مناسب برای رشد و انکشاف زراعت و مالداری؛
  • تحقیق و معرفی تکنالوژی های معاصر زراعتی و مالداری؛
  • افزایش دسترسی مطمئن دهاقین و مالداران به عوامل تولید با کیفیت و بازار؛
  • تنظیم منابع طبیعی با حساسیت تغییر اقلیم؛
  • بهبود امنیت غذایی و تغذیه؛
  • اصلاحات نهادی و ارتقای ظرفیت که جوابگویی نیازمندی های کشور باشد؛

منبع: برنامه جامع ملی دارای اولویت انکشاف زراعت ( CAD NPP)

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در شش ماه اول سال مالی 1399 مجموعاً (91) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن (35) فعالیت را مطابق پلان شش ماه نخست تکمیل نموده است. به تعداد (44) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، (12) فعالیت کار های ابتدائی آن تحت پروسس است که کار فزیکی آن به نسبت مشکلات شیوع ویروس کرونا و کمبود بودجه مورد نیاز عملا آغاز نگردیده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در شش ماه اول مطابق پلان شش ماه نخست به (29) فیصد میرسد، که مطابق مقدار هدف تعین شده (Target) در شش ماه اول سال مالی باید به (45.16) فیصد میرسید.

مجموع فعالیت های پلان شده در 6 ماه

فعالیت های تکمیل شده در 6 ماه

فعالیت های

در حال اجرا در 6 ماه

فعالیت های

معطل شده در 6 ماه

فعالیت های

آغاز ناشده در 6 ماه

91

35

44

0

12

گزارش تحقق فعالی ت های پلان شده در شش ماه اول سال مالی 1399

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در شش ماه اول سال مالی 1399

فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق مقدار هدف (Target) در شش ماه اول سال

فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه

آبیاری 50 هزار هکتار زمین سالانه از طریق احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری در کشور.

تکمیل و بهره برداری  121 شبکه  آبیاری

احیاء و باز سازی (121) شبکه آبیاری در ولایات (غور، میدان وردک، پکتیا، دایکندی، بغلان، کنر، بادغیس، پنجشیر، زابل، تخار، ننگرهار، هلمند، کابل، غزنی، پکتیکا، خوست، فراه، ارزگان، کندهار، هرات، بلخ، لوگر، پروان و کابل).

40%

40%

تکمیل و بهره برداری 435 کانال فرعی درجه دوم و سوم

احیاء و باز سازی (435) کانال فرعی درجه دوم و سوم در ولایت کندز، تخار، بدخشان، ننگرهار و جوزجان (تکمیل 35% کار باقی مانده 99 کانال فرعی که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 336 کانال فرعی جدید).

40%

42%

ایجاد سیستم آبیاری قطره‌ی در 8 هکتار باغات مثمر

نصب سیستم آبیاری قطره‌ی در(8) هکتار باغات مثمر در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، وردک، بامیان، پکتیا و کابل).

55%

0%

ایجاد 120 باب ذخیره گاه خاکی آب باران

اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی آب باران  در ولایات (کابل پکتیا، بلخ، سرپل، سمنگان، تخار، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، بادغیس و زابل).

65%

20%

تکمیل و بهره برداری 121 باب آبریزه های کوچک آبیاری

ایجاد (121) باب آبریزه کوچک آبیاری در ولایات دایکندی، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار و بادغیس (تکمیل 37 % کار باقی مانده 11 آبریزه که از سال قبل باقی مانده و شروع کار 110 آبریزه جدید.

65%

45%

تکمیل و بهره برداری 200 باب چکدم های  کنترولی کوچک

اعمار (200) باب چک دم های  کنترولی کوچک در ولایات (کابل، دایکندی، پکتیا، بلخ، سرپل،  سمنگان، بدخشان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، بادغیس و زابل).

45%

20%

تکمیل و بهره برداری 1790 متر دیوار استنادی کانال

اعمار(1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان

45%

20%

تکمیل و بهره برداری 17 باب حوض ذخیره آب

اعمار (17) باب حوض ذخیره آب برای آبیاری باغات مثمر در ولایات (لوگر، خوست و پکتیا و جوزجان).

45%

40%

تهیه و توزیع 100 پایه واترپمپ سولری

خریداری و توزیع (100) پایه واترپمپ سولری برای آبیاری باغهای مثمر در ولایات (کابل، غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، قندهار و زابل).

45%

20%

حمایت و انکشاف  بهبود در تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید  غله جات، حبوبات، محصولات مالداری، محصولات باغداری ... ).

تهیه و خریداری 8587 متریک تن  گندم اصلاح شده بذری

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتاد هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم در (34) ولایت کشور.

10%

10%

خریداری و انتقال 82500 متریک تن گندم به ذخایر استراتژیک کشور

انتقال مقدار (75000) هفتاد پنچ هزار متریک تن گندم کمکی بلاعوض کشور هندوستان که قرار داد انتقال آن تحت پروسه تدارکات ملی قرار دارد و خریداری (7500) هفت هزار پنجصد متریک تن از دهاقین کشور که مازاد گندم دارند، تقسیمات و انتقال آن در  ذخایر استراتژیک کشور.

35%

20%

پیشبرد 50 فیصد کار 2 باب گدام ذخایر استراتژیک غله جات

اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (5000) تن که شامل (احاطه دیوار، دو باب اتاق اداری معه یک باب تشناب وچاه سپتیک وحفریک حلقه چاه عمیق در ولایت فراه. و اعمار (1)  باب گدام به ظرفیت 3000 تن غله جات که شامل (دو باب اتاق اداری معه چاه سپتیک در ولایت زابل).

30%

5%

ایجاد 1300 قطعه نمایشی گندم

ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم هر یک در ساحه یک جریب زمین  در 34 ولایت کشور

60%

60%

ایجاد 1820  قطعه نمایشی شالی

ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (بغلان، بلخ، هرات، کنر، کندز، لغمان، ننگرهار و تخار).

60%

60%

ایجاد 300  قطعه نمایشی سایبین

ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، لوگر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر و لغمان).

65%

66%

ایجاد 1350 قطعه نمایشی سبزیجات

ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایات (کندز، کندهار، بلخ، ننگرهار، هرات و کابل).

65%

67%

ایجاد 800 قطعه نمایشی جواری

ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری هر یک در ساحه یک جریب زمین در ولایت لوگر و ننگرهار.

65%

70%

تفتیش 66000 جریب مزارع و توزیع 4000 قطعه سرتفیکیت

تفتیش (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری و توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت به شرکت های خصوصی تولید تخم بذری در 34 ولایات کشور.

20%

25%

احداث 210 باب سبز خانه عصری

احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ در ساحه 120 و  301 متر مربع در ولایت ننگرهار، جوزجان، هرات و بلخ.

25%

30%

احیاء و ایجاد 6966 هکتار باغات مثمر

احیاء و احداث (4771) چهار هزار هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید درختان مثمر، (195) هکتار باغهای متراکم و نیمه متراکم و (2000) دو هزار هکتار باغهای کهنه در 34 ولایت کشور.

80%

93%

نصب سیستم چیله در 412 جریب زمین سبزیجات

ایجاد (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات در ولایات (ننگرهار، فراه و بادغیس).

45%

32%

نصب سیستم چیله در 22 هکتار باغات میوه

ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چیله در ولایات (لوگر، پکتیکا، خوست، غزنی، لغمان، کنر، وردک، بامیان، پکتیا، کابل و ننگرهار).

45%

0%

نصب سیستم چیله در 166 هکتار باغات انگور

ایجاد (166) هکتار باغات انگور به سیستم چیله در ولایات (کابل، غزنی،  کاپیسا، پروان، لوگر، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، هرات، غور، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس ، نیمروز و زابل).

40%

40%

تهیه  3394 بسته وسایل باغداری

خریداری و توزیع (3394) سه هزار سه صدو نود چهار بسته وسایل باغداری برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم از قبیل قیچی خورد و کلان، اره و کیت دواپاشی، زینه، سبد پلاستیکی، کراچی و بیل در ولایات( دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، زابل، کابل، پروان و لوگر).

70%

6%

تطبیق 482 سیت تجربه تحقیقاتی

تطبیق (482) سیت تجربه تحقیقاتی در اثر انجام فعالیت های عملیاتی، تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی در ولایات (کابل، بامیان، هرات، بغلان، بدخشان، تخار، غور، کندز، هلمند، ننگرهار، بلخ، کاپیسا، پکتیا، کندهار، پروان و کنر).

45%

82%

ایجاد 75 باب قوریه درختان مثمر

احداث (75) باب قوریه درختان مثمر در ولایات ننگرهار، جوزجان، بغلان، لوگر، پروان، کابل، بلخ و هرات.

50%

5%

ایجاد 1290  باب باغچه خانگی

احداث (1290) یک هزار دو صدو نود باب باغچه  خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (1290) یک هزار دو صدو نود خانم در ولایات کابل، بغلان، لوگر، پروان، ننگرهار، بلخ وهرات.

45%

100%

ایجاد 500 قطعه نمایشی پخته

احداث (500) قطعه نمایشی پخته در ساحه یک جریب زمین در ولایات (هرات، سرپل، کندز، بلخ، ننگرهار، تخار، سمنگان، جوزجان، بغلان و هلمند).

50%

50%

ایجاد 903 قطعه نمایشی  زعفران

احداث (903) قطعه نمایشی  زعفران هر کدام در ساحه نیم جریب زمین در 34 ولایت کشور.

50%

30%

تهیه وسایل سمارق برای 70 خانم

توزیع (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل.

55%

100%

تکمیل و بهره برداری تعمیر انستیتیوت تحقیقات زعفران

پیشرفت از (40 الی 100) فیصد کار اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات.

35%

50%

ایجاد (1) باب شلتر

اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان

45%

6%

ایجاد 50 واحد تولید کود کمپوست

اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست در ولایات (کابل، کاپیسا، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بغلان،  کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  خوست و کندهار).

25%

5%

تکمیل و بهره برداری 432 باب  کشمش خانه

اعمار (432) باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 6 الی 8 تن انگور در ولایات (کابل، غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات،  کندهار، هلمند، فراه، زابل و لوگر).

45%

0%

تهیه تخم پسته برای احداث 1000 هکتار باغات جدید پسته

توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در ولایات (کابل، غزنی، وردک، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات،  پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس ، نیمروز و زابل).

40%

100%

تطبیق پیوند در 285 هکتار باغات پسته

پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ در ولایات (غزنی، لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس و زابل).

45%

7%

مجادله علیه آفات و امراض نباتی

مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور.

45%

50%

ایجاد 2 باب تعمیر لابراتوار تشخص امراض نباتی

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایات میدان وردک و بادغیس.

45%

0%

ایجاد یک باب گدام 250 متریک تن

اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

45%

0%

ایجاد (1) باب فوموگیشن هاوس

اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار.

45%

5%

تطبیق 3437000 دوز واکسین بروسلوز

خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون چهار صدو سی هفت هزار دوز واکسین بروسلوز بالای حیوانات کوچک و برزگ در سطح 34 ولایت کشور.

45%

8%

تطبیق 1932500 دوز واکسین طاعون

کار خریداری و تطبیق (1932500) یک میلیون نوصدو سی دو هزار پنجصد دوز واکسین طاعون بالای حیوانات نشخوار کننده کوچک بز و گوسفند (PPR) در 34 ولایت کشور

45%

20%

احیاء 2 فارم نسلگیری بز و گوسفند

احیاء مجدد (2) فارم نسلگیری گوسفند و بز در ولایت بلخ و بغلان

45%

12%

ایجاد 15 باب سیلوی کوچک سایلج

اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج هر کدام به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا).

45%

8%

ایجاد 4 باب فارم ماهیان گرم آبی و سرد آبی

اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).

45%

0%

ایجاد و تجهیز 6 باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی

اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان).

45%

6%

ایجاد و تجهیز 5 باب ساختمان مراکز جمع آوری شیر

اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری و سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی).

45%

10%

ایجاد 3 باب کلینیک حیوانی

اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز

45%

7%

تطبیق 100000 دوز  واکسین  FMD

خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در ولایات (کابل، هرات، لوگر، پروان، میدان وردک، کندهار، کندز، ننگرهار و بلخ).

45%

50%

راه اندازی و تطبیق برنامه کنترول کنه

راه اندازی برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو(CCHF) در سطح کشور

55%

55%

خریداری 100 عراده موتر سایکل

خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

45%

7%

تهیه 300 پایه ماشین قطع کننده علوفه

خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه ( chopper machine) برای مالداران ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

45%

6%

قرار داد با 57 باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs)

قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) بمنظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان).

45%

100%

ایجاد 4722 فارم مرغهای تخمی

ایجاد (4722) چهار هزار هفت صدو بیست دو فارم مرغهای تخمی (20، 60 و 100) قطعه یی برای  4722 چهار هزار ففت صدو بیست  دو خانم در ولایات (بغلان، لوگر، کابل، پکتیا، لغمان، خوست، پنجشیر، ننگرهار، هرات و پروان).

45%

8%

تهیه بسته های حمایوی برای 32500 تن مالداران

خریداری و توزیع بسته های حمایوی از قبیل کیت دوا، کیت اصلاح طویله و خشت مولاسس برای (12500) دوازده هزار پنچصد تن مستفدین مالدار مرد و (20000) بیست هزار تن زن در ولایات (کابل، لوگر، بامیان، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل،  بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، هرات، خوست، وردک، بادغیس، هلمند، زابل، کندهار، نیمروز، فراه، نورستان، پکتیکا و دایکندی).

45%

8%

توزیع 270 فرد گاو شیری

خریداری و توزیع (270) فرد گاو شیری برای (270) خانم روستایی  در ولایات ( کابل، فاریاب و ارزگان).

45%

12%

ایجاد 90 باب ‌سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو

ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در ولایات (لوگر، غزنی، کابل، فراه و بادغیس).

45%

45%

پیشبرد از سطح 12 به 20 فیصد کار سردخانه های تجارتی

ایجاد  (8) باب سردخانه عصری هریک به ظرفیت (5000) متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن  میرسد در6  ولایت شامل (کابل، هرات ، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ) در جریان یک سال و قرار است تا دو سال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

0%

0%

ایجاد 5 باب سیلو فلزی و یک باب گدام

اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در ولایات (کابل، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان) از جمله سیلو کابل، هرات و کندهار طی سال جاری 50% کار فزیکی آن پیشرفت خواهند نمود و متباقی سیلو ها موقعیت ساختمان آن نیز مشخص میگردد

10%

0%

حمایت و انکشاف  (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه  و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی).

توزیع مبلغ 148800000 افغانی قرضه

توزیع (148800000) یکصدو چهل هشت میلیون هشتصد هزار افغانی قرضه های زراعتی و مالداری برای 4000 چهار هزار مرد و زن در ولایات کابل، پروان، بلخ، هرات و ننگرهار.

40%

12%

تدویر 33500 جلسات آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه)

تدویر (33500) سی و سه هزار پنجصد جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) طبق فصل موسمی در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

45%

7%

برنامه های آموزشی برای 21875 تن از دهاقین و مالداران

تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست یک هزار هشت صدو هفتاد پنج نفر دهقان و مالدار در 34 ولایت کشور.

45%

48%

دایر نمودن ورکشاپ معلوماتی FLRC

دایر نمودن یک بار ورکشاپ های FLRC برای دهاقین و مالداران در ولایات (بغلان، لوگر، پروان، کابل، ننگرهار، بلخ و هرات).

45%

50%

ایجاد و تجهیز 4 باب مراکز آموزشی FLRC

ایجاد و تجهیز (4) باب مراکز آموزشی دهاقین FLRC و خریداری 4 بسته ماشین آلات زراعتی از قبیل (تراکتور، تریشر و لیزر لیول) در ولایت هرات، ننگرهار و بلخ

45%

5%

ایجاد 80 مرکز خدمات برای دهاقین

ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین در ولایات (کابل، غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

45%

6%

تکمیل و بهره برداری مرکز پروسس لبنیات

پیشرفت از 5 الی 100 فیصد کار مرکز پروسس لبنیات که ظرفیت تولید 30 سی هزار لیتر شیر در روز دارد در ولایت کابل

40%

55%

تهیه 23 قلم وسایل پروسس مواد غذایی

خریداری و توزیع (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات که مجموعاً بتعداد (500) بسته برای (500) خانم بی بضاعت در ولایات (هلمند، کندهار، غزنی، کابل و ننگرهار). 

45%

5%

تهیه 100 بسته صنایع دستی

خریداری و توزیع (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل .

45%

50%

تهیه 500 پکیج پروسس تولیدات حیوانی

خریداری و توزیع (500) پکیج پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

45%

0%

ایجاد 3 باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات

اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایت ننگرهار و جوزجان

45%

45%

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری و خزانی جهت بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری، اعمار (50) باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت (850) متر مربع در بادام باغ ولایت کابل.

45%

0%

قیر ریزی سرک های داخل فارم بادام باغ بطول 3485 متر و 3600 متر مربع پارکینگ

قیر ریزی سرک به طول (3485)  سه هزار چهارصدو هشتاد پنج متر در داخل فارم بادام باغ کابل و (3600) سه هزار ششصد متر مربع پارکینک.

35%

10%

اصلاح و بازنگری 19 سند تقنینی، پالیسی و تفاهم نامه ها

اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

40%

26%

وصل 22 ریاست به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام

وصل (22) ریاست های زراعت در ولایات (ننگرهار، هرات، بلخ، کندهار، پکتیا، کندز، بدخشان، بغلان، هلمند، کاپیسا، پروان، زابل، سمنگان، تخار، غزنی، جوزجان، خوست، کنر، لغمان، لوگر، پکتیکا و وردک) به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

50%

0%

تهیه اجناس VoIP 

تهیه و خریداری اجناس VoIP  و وصل آن در 7 ریاست زراعت ولایات ( تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، بامیان، هلمند و غزنی).

50%

40%

تهیه انتی ویروس و 21 قلم جنس تکنالوژی معلوماتی

تهیه و خریداری انتی ویروس و 21 قلم اجناس برای تجهیز سرور روم پاور روم در شبکهً مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

55%

40%

ایجاد شبکه استندرد برای 28 ریاست های زراعت ولایات

ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت ولایات (غزنی، وردک، کاپیسا، پروان، لوگر، پنچشیر،  بامیان، دایکندی، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، نورستان، لغمان، غور، خوست، پکتیکا، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز و زابل).

15%

0%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شد).

  احیاء وحفاظت 233 جریب قوریه

تولید  (1960000) یک میلیون نه صدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیاء (233) جریب زمین قوریه در ولایات (دایکندی، پنجشیر، غور، فراه، هرات، بادغیس، کندز، بدخشان، ارزگان، کندهار، هلمند، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، سرپل، فاریاب، جوزجان، سمنگان، پکتیکا، غزنی، لوگر، میدان وردک و پروان).

40%

50%

ایجاد 170 جریب باغ توت،  عناب و بادام

احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر، (70) جریب باغ عناب در ولایت فراه و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان.

40%

45%

ایجاد 28 انجمن علفچر ها و نباتات طبی، 14 اتحادیه  و تثبیت 2400 هکتار ساحه برای تطبیق پروژه

شناسای و ایجاد 28 انجمن علفچر ها و نباتات طبی، تعداد 14 اتحادیه  و تثبیت (2400) دو هزار چهار صد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بدخشان، بلخ و سمنگان).

45%

45%

تهیه 4000 پکیج ارزش افزایی شیره و ارزش افزایی شیره بته های هنگ

خریداری و توزیع (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و همچنان توزیع (2000) دوهزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ونباتات طبی در ولایات (هرات، بغلان، تخار، بلخ و سمنگان).

45%

5%

تهیه 484 کیلو گرام تخم پسته و جلغوزه

خریداری و کشت (484) کیلو گرام تخم پسته جلغوزه با کیفیت در ساحه (500) هکتار زمین در ولایت بادغیس، سمنگان ، کاپیسا و نورستان.

55%

82%

تهیه 800 پکیج زیره

خریداری و توزیع (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها ونباتات طبی  در ولایت بدخشان.

55%

5%

احیاء 100 هکتار جنگل جلغوزه

احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان.

55%

55%

تولید 222000 اصله نهال چارمغز و جلغوزه

تولید (222000) دو صدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیاء (444) هکتار زمین در ولایت لغمان.

55%

55%

ایجاد 500 متر پیاده رو و 8 باب سایه بان

ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر در ولایت بامیان.

55%

5%

تثبیت 1264 هکتار ریگهای روان

تثبیت (1264) یک هزار دو صدو شصت چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزار نه صدو نودو نو کیلوگرام تخم گز، ساکیاول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ).

55%

45%

ایجاد 8 باب ذخیره کوچک آب و 1000 مترمکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب هر کدام به اندازه 3*3*1 جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم به منظور کاهش سرعت آب و فرسایش خاک در ولایت کنر.

45%

47%

ایجاد 24000 متر مکعب چکدم در ساحات جنگلات

اعمار (24000) بیست و چهار هزار متر مکعب چکدم و ذخیره کوچک آبی در ساحات آبریزه ها در ولایات (هرات، فراه، غور، کندهار، بغلان و سمنگان).

45%

7%

ایجاد 160 باب بند خاکی آبگردان در ساحات جنگلات

اعمار (160) باب بند خاکی آبگردان در ولایات (هرات، فراه، غور، بغلان، کندهار و سمنگان).

45%

6%

ایجاد 3 شبکه آبیاری و حفر 3 حلقه چاه در ساحه کمر بند سبز

اعمار (3) شبکه آبیاری با سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها و حفر سه حلقه چاه همرا با واترپمت ان

45%

5%

مجموع

تعداد مجموع فعالیتها

اوسط فیصدی پیشرفت درشش ماه اول  45.16 فیصد

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع 29 فیصد

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

احیاء، بازسازی و تقویه سیستم های آبیاری از طریق (افزایش زراعت آبی، افزایش ساحات زمین های تحت آبیاری و تقویه چهار چوپ های قانونی و نهادی).

از مجموع پروژه احیاء و باز سازی (121) شبکه آبیاری شامل پلان در 24 ولایت؛ کار احیاء و باز سازی (16) شبکه آبیاری در 5 ولایت تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (48) شبکه در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احیاء و بازسازی (57) شبکه دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).

احداث، احیاء و باز سازی شبکه های آبیاری در ساحه تطبیق پروژه از (70فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده باعث افزایش محصولات زراعتی و در آمد دهاقین می گردد.

از مجموع پروژه احیاء و باز سازی (435) کانال فرعی  شامل پلان؛ کار احیاء و بازسازی (20) کانال آبیاری تکمیل و پروژه احیاء و بازسازی (238) کانال در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احیاء و بازسازی (177) کانال دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).

کانال های آبیاری در مزرعه از (70فیصد) ضایعات آب جلوگیری نموده سبب افزایش محصولات زراعتی می گردد.

2

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی و معیشت برای اقشار آسیب پذیر از طریق (افزایش تولید گندم و سایر غله جات برای مصرف کنندگان، افزایش محصولات مالداری برای مصرف کنندگان، افزایش تولید حبوبات، محصولات باغداری و سبزیجات و تقویه نهاد ها

پروسه خریداری و توزیع (8587) هشت هزار پنجصدو هشتادو هفت متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است.

توزیع تخم بذری اصلاح شده گندم  سبب افزایش تولیدات گندم می گردد.

پول جهت ایجاد (1300) یک هزار سه صد قطعه نمایشی گندم به مستوفیت های ولایات انتقال و مستفدین انتخاب شده است. این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست (60فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (1820) یک هزار هشتصدو بیست قطعه نمایشی شالی در 8 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (60فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (1350) یک هزار سه صدو پنجاه قطعه نمایشی سبزیجات در 6 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (67فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات زراعتی می گردد.

کار ایجاد (800) قطعه نمایشی جواری در ولایت لوگر و ننگرهار مطابق پلان شش ماه نخست (70فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی جواری برای دهاقین سبب معرفی ورایتی های پرحاصل، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات محصولات می گردد.

کار احداث (500) قطعه نمایشی پخته در 10 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (50فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی پخته برای دهاقین سبب معرفی و ترویج تکنالوژی های عصری، افزایش تولیدات  و تضمین کیفیت محصولات در بازار های داخلی و خارجی می گردد.

کار ایجاد (300) قطعه نمایشی سایبین در 20 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست (66فیصد) پیشرفت نموده است.

احداث قطعات نمایشی سایبین برای دهاقین سبب معرفی نبات سایبین درخانواده ها، ترویج تکنالوژی های عصری و افزایش تولیدات سایبین می گردد.

از مجموع تفتیش مساحت (66000) شصت و شش هزار جریب مزارع تخم بذری شامل پلان؛ تا اکنون از مساحت (21000) بیست و یک هزار جریب زمین تفتیش صورت گرفته است. پروژه توزیع (4000) چهار هزار قطعه سرتفیکیت برای شرکت های تولید تخم های بذری، مطابق پلان شش ماه نخست پس از رفع حاصل در ربع های بعدی تطبیق می گردد.

تفتیش در مزرعه سبب کنترول تولید تخم های اصلاح شده بذری و تضمین کیفیت آن می گردد.

از مجموع پروژه احداث (210) باب سبز خانه های عصری کوچک و بزرگ شامل پلان در 4 ولایت؛ پروژه احداث (50) باب آن به دلیل عدم موجودیت بودجه از سوی وزارت محترم مالیه لغو شد. پروژه احداث (50) باب سبزخانه های عصری در حال تطبیق است. همچنان پروسه تدارکات جهت احداث متباقی (110) باب سبزخانه دیگر جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).

احداث سبزخانه های عصری سبب تامین مصئونیت غذایی خانواده ها، دسترسی مردم در فصول مختلف به سبزیجات و بلند بردن اقتصاد خانواده ها می گردد.

از مجموع پروزه احداث 4771) چهار هزارو هفتصدو هفتاد یک هکتار باغهای جدید شامل پلان؛ به مساحت (4630) چهار هزارو ششصدو سی هکتار باغ های جدید مثمر، به مساحت (195) هکتار باغ های متراکم  و نیمه متراکم و به مساحت (1318) یک هزارو هجده هکتار باغ های کهنه در 34 ولایت احیا و احداث شده است.

احداث باغ های جدید سبب افزایش عواید دهاقین، رشد و توسعه باغداری و جلب سرمایه های خارجی گردیده همچنان زمینه اشتغال‌زایی برای دهاقین را فراهم می نماید.

از مجموع پروژه نصب سیستم چیله در (166) هکتار باغات انگور شامل پلان؛ کار نصب سیستم چیله در مساحت (150) هکتار باغات انگور جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).

ایجاد چیله انگور سبب جلوگیری از امراض و آفات، افزایش حاصلات و بهتر شدن کیفیت انگور می گردد.

از مجموع پروژه انجام (482) سیت تجربه تحقیقاتی شامل پلان؛ به تعداد (410) تجربه آن در اثر انجام فعالیت های عملیاتی و تخنیکی در 19 فارم تحقیقاتی  انجام شده است.

انجام تجارب تحقیقاتی سبب معرفی ورایتی های جدید که با تغیرات اقلیمی کشور توافق داشته باشد، می گردد.

به تعداد (1290) یک هزارو دو صدو نود باب باغچه های خانگی سبزیجات برای (1290) خانم روستایی در 7 ولایت احداث شده است.

احداث باغچه ‌های خانگی برای خانم های زراعت پیشه سبب  بلند بردن اقتصاد خانم ها و تامین مصئونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

به تعداد (70) بسته وسایل کشت و تولید سمارق برای (70) خانم در ولایت کابل توزیع شده است.

حمایت از خانم های زراعت پیشه سبب توانمند سازی اقتصاد خانواده ها می گردد.

پروژه اعمار تعمیر انستیتوت زعفران ولایت هرات مطابق پلان شش ماه نخست (50فیصد) پیشرفت نموده است.

ایجاد تعمیر انستیتیوت زعفران باعث سهولت های کاری در تمام مراحل پروسس زعفران می گردد.

پروژه توزیع تخم پسته برای احداث (1000) یک هزار هکتار باغات جدید در 28 ولایت تکمیل شده است.

توزیع تخم پسته سبب ترویج و افزایش باغات پسته در زمین های خشک که قابل باغداری نیست می گردد.

کار مجادله علیه آفات و امراض نباتی در سطح کشور مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.

مجادله علیه آفات و امراض سبب جلوگیری از امراض نباتی، رشد حاصلات  و بلند رفتن کیفیت محصولات زراعتی می گردد.

پروسه خریداری و تطبیق (100000) صد هزار دوز واکسین (FMD ) بالای حیوانات مختلف النوع  در 9 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تطبیق واکسین سبب (35 فیصد) کاهش در مرگ و میر حیوانات، تکثیر و اصلاح نسل بهتر حیوانات ‌می گردد. همچنان از شیوع امراض مشترک بین انسانها و حیوانات جلوگیری به عمل می آورد.

مرحله اول تطبیق برنامه کنترول کنه برای جلوگیری انتشار بیماری تب کانگو (CCHF) در سطح کشور تکمیل گردیده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

پروسه عقد قرارداد با (57) باب کلینیک ساحوی وترنری (VFUs) به منظور تعهدات صحی در ولایات (بلخ، جوزجان، ننگرهار، کنر و لغمان) تکمیل گردیده است.

قرارداد با کلینیک های ساحوی وترنری سبب فراهم سازی تسهیلات در جمع آوری اطلاعات امراض قابل نشر و ارائه آن به سازمان جهانی بیماری های حیوانات (OIE ) گردیده است.

کار ایجاد (90) باب ‌ذخیره گاه کوچک صفر انرژی پیاز و کچالو در 5 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (45) فیصد پیشرفت جریان دارد.

ایجاد سردخانه های صفر انرژی سبب نگهداری محصولات زراعتی و فراهم آوری تسهیلات در وقت رفع حاصل می گردد.

از مجموع تدویر برنامه های آموزشی برای (21875) بیست و یک هزارو هشتصدو هفتادو پنج نفر دهقان و مالدار شامل پلان؛ تا اکنون برای تعداد (10976) ده هزارو نهصدو هفتادو شش دهقان و مالدار برنامه های آموزشی تدویر شده است.

تدویر برنامه‌های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه‌های زراعت و مالداری، کنترول امراض و آفات نباتی و تفتیش مرزعه گردیده است.

3

حمایت و انکشاف تجارت های زراعتی (پالیسی ها، مقرره ها، صنایع زراعتی، فراهم آوری تسهیلات جهت دسترسی به قرضه ها و تقویت نهادها به هدف انکشاف سکتور تجارت های زراعتی

تدویر برنامه های آموزشی (FLRC) برای دهاقین و مالداران در 7 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تدویر برنامه‌های آموزشی برای دهاقین و مالداران سبب آشنایی با تکنالوژی های عصری و بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه‌های زراعت و مالداری می گردد.

کار اعمار مرکز پروسس لبنیات ولایت کابل به ظرفیت تولید (30000) سی هزار لیتر شیر در روز مطابق پلان وزارت با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد فابریکه پروسس لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی می گردد.

پروسه عقد قرارداد جهت خریداری (100) بسته وسایل مورد ضرورت صنایع دستی برای (100) خانم در ولایت کابل تکمیل گردیده است.

دسترسی خانم ها به ابزار و وسایل جمع آوری و بسته بندی محصولات باعث رشد فعالیت های زراعتی و فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای آن ها می گردد.

از مجموع پروژه اعمار (3) باب مرکز پروسس مواد غذایی و لبنیات در ولایات ننگرهار و جوزجان؛ کار اعمار یک باب مرکز پروسس در ولایت جوزجان تکمیل گردیده است. پروسه تدارکات جهت اعمار متباقی دو باب مرکز دیگر جریان دارد.

ایجاد مراکز پروسس مواد غذایی و لبنیات سبب حمایت کوپراتیف های مولدین شیر، افزایش تولید شیر در سطح قریه جات و بلند بردن تولیدات داخلی می گردد.

4

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبیعی و ساحات حفاظت شده از طریق (مدیریت جنگلات بر اساس مشارکت جوامع محلی، مدیریت علفچر ها و ساحات نباتات طبی به اشتراک جوامع محلی و تنظیم ساحات حفاظت شده

کار تولید (1960000) یک میلیون نهصدو شصت هزار اصله نهال از طریق احیا (233) جریب زمین قوریه در 24  ولایت مطابق پلان با (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه، افزایش ساحات سبز، کاهش آلودگی ها، بهبود محیط زیست و تقویه فرهنگ نهال شانی می گردد.

کار احداث (20) جریب باغ توت در ولایت پنجشیر و احداث (80) جریب باغ بادام در ولایت سمنگان جریان دارد. همچنان پروسه تدارکات جهت احداث (709 جریب باغ عناب در ولایت فراه جریان دارد. (این فعالیت مطابق پلان شش ماه نخست پیشرفت نموده است).

احداث باغات سبب بهبود معیشت جوامع روستایی، رشد اقتصادی و بهبود محیط زیست در مناطق تحت پوشش می گردد.

کار شناسایی و ایجاد (28) انجمن علفچرها و نباتات طبی، (14) اتحادیه  و تثبیت (2400) دو هزارو چهارصد هکتار ساحه برای تطبیق پروژه در 6 ولایت مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک، جلوگیری از توسعه صحرا، رشد مالداری، بهبود معیشت جوامع روستایی، جلوگیری از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

به مقدار (410) کیلوگرام تخم پسته و جلغوزه خریداری شده است. کار احداث (500)  پنجصد هکتار باغ های پسته و جلغوزه مطابق پلان شش ماه نخست جریان دارد.

ایجاد باغات پسته و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات پسته و جلغوزه، ترویج کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

کار اعمار (8) باب ذخیره کوچک آب جهت آبیاری (20000) بیست هزار نهال و اعمار (1000) یک هزار مترمکعب چکدم مطابق پلان شش ماه نخست با (47فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد ذخیره آب و چکدم سبب جلوگیری از ضایعات آب و فرسایش خاک می گردد.

کار تولید (222000) دو صدو بیست دو هزار اصله نهال چارمغز و جلغوزه جهت احیا (444) هکتار زمین در ولایت لغمان مطابق پلان شش ماه نخست با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد باغات چارمغز و جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات چارمغز و جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

کار احیاء (100) هکتار جنگل جلغوزه در ولایت نورستان مطابق پلان شش ماه نخست با (55فیصد) پیشرفت جریان دارد.

ایجاد باغات جلغوزه سبب توسعه ساحات باغات جلغوزه، ترویج و تشویق دهاقین به کشت آن و جلوگیری از فرسایش خاک می گردد.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

از مجموع پروژه اعمار (120) باب ذخیره گاه خاکی شامل پلان؛ پروژه ایجاد (90) باب آن بنابر کمبود بودجه تنقیص شد. پروژه اعمار متباقی (30) باب ذخیره گاه خاکی تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

20%

به دلیل مشکلات بودجوی و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

2

از مجموع پروژه ایجاد (121) باب آبریزه شامل پلان؛ پروژه ایجاد (75) باب آن بنابر کمبود بودجه تنقیص شد. به تعداد (8) باب آبریزه در 3 ولایت تکمیل شده و کار ایجاد (13) باب آبریزه با (60فیصد) پیشرفت جریان دارد. همچنان پروسه تدارکات جهت ایجاد متباقی آبریزه ها جریان دارد.

45%

به دلیل مشکلات بودجوی و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

3

از مجموع پروژه ایجاد (200) باب چکدم های کنترولی شامل پلان؛ پروژه ایجاد (150) باب آن بنابر کمبود بودجه از طرف تمویل کننده (دونر) تنقیص شد. پروسه تدارکات جهت ایجاد متباقی چکدم ها در 16 ولایت جریان دارد.

20%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

4

کار اعمار  (1790) یک هزار هفت صدو نود متر دیوار استنادی کانال در ولایت ننگرهار و جوزجان عملا آغاز گردیده است.

20%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

5

از مجموع پروژه اعمار (17) باب حوض ذخیره آب شامل پلان؛ پروژه اعمار (15) باب آن از طرف تمویل کننده (دونر) برای سال آینده انتقال گردید. کار اعمار متباقی (2) باب حوض آبیاری با (40فیصد) پیشرفت در ولایت جوزجان جریان دارد.

40%

با شیوع ویروس کرونا از جانب تمویل کننده (دونر) در پلان تطبیقی سال 1399 پروژه (HVCDSP)  تغییرات وارد گردید به همین دلیل این فعالیت مطابق پلان تطبیق نشد.

6

از مجموع پروژه توزیع (100) پایه واترپمب سولری شامل پلان؛ پروژه توزیع (73) پایه آن از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد. پروسه تدارکات جهت خریداری و توزیع متباقی واترپمب ها جریان دارد.

20%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

7

از مجموع (75000) هفتادو پنج هزار متریک تن گندم کمکی کشور هندوستان تا فعلاً به مقدار (27000) بیست و هفت هزار متریک تن آن انتقال گردیده و متباقی در حال انتقال است. لازم به ذکر است که به دلیل نبود بودجه پروژه خریداری (7500) هفت هزارو پنجصد متریک تن گندم از سوی وزارت مالیه لغو شد.

20%

از اینکه مدتی مرزها به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود بود پروسه انتقالات گندم کمکی کشور هندوستان زمان گیر شد.

8

از مجموع پروژه احداث (903) قطعه نمایشی زعفران شامل پلان؛ پروژه احداث (600) قطعه آن از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد. کار احداث متباقی (303) قطعه دیگر آن بابیش از (50فیصد) پیشرفت جریان دارد.

30%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان، این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

9

برای (453) تن از دهاقین قرضه های زراعتی و مالداری توزیع شده است. پروسه توزیع قرضه ها نظر به تقاضای دهاقین جریان دارد.

12%

از اینکه توزیع قرضه های زراعتی و مالداری بنابر درخواست و تقاضای دهاقین و مالداران صورت می گیرد تطبیق این فعالیت به دلیل قرنطین و حضور کم رنگ دهاقین مطابق پلان پیشرفت ننموده است.

10

به تعداد (1915) یک هزارو نهصدو پانزده جلسه آموزشی (مکتب دهقان در مزرعه) دایر شده است. تدویر متباقی جلسات آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا به کندی جریان دارد.

7%

شیوع ویروس کرونا تدویر برنامه های آموزشی را با تاخیر مواجه ساخته است.

11

پروسه تدارکات و خریداری (1932500) یک میلیون نهصدو سی دو هزارو پنجصد دوز واکسین طاعون جریان دارد.

20%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

12

کار تثبیت (1264) یک هزارو دو صدو شصت و چهار هکتار ریگ های روان و کشت (5999) پنج هزارو نهصدو نودو نه کیلوگرام تخم گز، ساکساول، سالسولا، تارغ و نباتات خشک پسند در ولایات (کندز، جوزجان، فاریاب و بلخ) جریان دارد.

45%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

13

کار قیر ریزی سرک به طول (3485)  سه هزارو چهارصدو هشتاو. پنج متر در داخل فارم بادام باغ و (3600) سه هزارو ششصد متر مربع پارکینک جریان دارد.

10%

به نسبت شیوع ویروس کرونا پروسه تدارکاتی به کندی مواجه گردیده بود.

14

از مجموع پروژه ایجاد مساحت (412) جریب زمین به سیستم چیله سبزیجات شامل پلان؛ پروژه ایجاد مساحت (292) جریب زمین آن از طرف تمویل کننده (دونر) تنقیص شد متباقی پروژه در ولایات ننگرهار، فراه و بادغیس جریان دارد.

32%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

15

پروسه تدارکات و خریداری اجناس VoIP تکمیل گردیده است. تطبیق و وصل آن در 7 ولایت جریان دارد.

40%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

16

پروسه تدارکات و خریداری انتی ویروس و (21) قلم اجناس برای تجهیز سرور و پاور روم در شبکه مرکزی وزارت تکمیل گردیده است. فعلا در حال تطبیق است.

40%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

17

از مجموع اصلاح و بازنگری (12) سند تقنینی، (4) سند پالیسی و (3) تفاهم نامه شامل پلان سالانه وزارت؛  اصلاح و بازنگری (4) سند تکمیل و مبتاقی تحت کار است.

26%

شیوع ویروس کرونا و قرنطین سبب تاخیر در اصلاح و بازنگری اسناد گردید.

18

قرارداد اعمار (1) باب شلتر در ولایت جوزجان به اعلان مجدد سپرده شده است.

6%

عدم موجودیت شرکت واجد شرایط برای اعمار شلتر سبب تاخیر در تطبیق فعالیت گردیده است.

19

پروسه تدارکات جهت اعمار (1) باب گدام ذخایر به ظرفیت (3000) سه هزار تن غله جات در ولایت زابل جریان دارد. لازم به ذکر است بنابر کمبود بودجه وزارت محترم مالیه با پروژه اعمار (1) باب گدام دیگر به ظرفیت (5000) پنج هزار در ولایت فراه موافقت ننمود.

5%

به دلیل عدم موافقه وزارت محترم مالیه این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

20

از مجموع پروژه اعمار (50) واحد تولید کود کمپوست شامل پلان؛ به تعداد (37) واحد آن از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد گردید و متباقی آن در 13 ولایت تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

5%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید. همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

21

پروسه تدارکات جهت پیوند کردن نهال های پسته در (285) هکتار باغ، جریان دارد.

7%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

22

پروسه تدارکات جهت خریداری و تطبیق (3437000) سه میلیون و چهارصدو سی و هفت هزار دوز واکسین بروسلوز جریان دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

23

پروسه تدارکات جهت احیاء مجدد (2) فارم نسل گیری گوسفند و بز در ولایات بلخ و بغلان در مرحله ارزیابی قرار دارد.

12%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

24

پروسه تدارکات جهت اعمار (15) باب سیلوی کوچک سایلج در ولایات (لوگر، خوست، کندهار و پکتیکا) جریان دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

25

پروسه تدارکات جهت اعمار و تجهیز (6) باب مرکز استیشن های القاح مصنوعی در ولایات (کابل، کنر، هلمند، تخار و بدخشان) جریان دارد.

6%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

26

پروسه تدارکات جهت اعمار و تجهیز (5) باب ساختمان مراکز جمع آوری؛ سردکن شیر و حفر 5 حلقه چاه عمیق در ولایات (کاپیسا، میدان وردک، لغمان، پکتیا و غزنی) در مرحله ارزیابی قرار دارد.

10%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

27

پروسه تدارکات جهت اعمار (3) باب کلینیک حیوانی یک اتاقه در ولایت کابل و کندز جریان دارد.

7%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

28

پروسه تدارکات جهت ایجاد (4722) چهار هزارو هفتصدو بیست و دو فارم مرغهای تخمی، جریان دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

29

پروسه تدارکات و خریداری بسته های حمایوی برای (32500) سی و دو هزارو پنجصد تن مالدار، جریان دارد.

8%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

30

پروسه تدارکات جهت خریداری (270) فرد گاو شیری در مرحله ارزیابی قرار دارد.

12%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

31

پروسه تدارکات جهت ایجاد (80) مرکز خدمات برای دهاقین برای 34 ولایت جریان دارد.

6%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

32

پروسه تدارکات و خریداری (23) قلم وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین خشک کننده سبزیجات برای 5 ولایت جریان دارد. 

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

33

به تعداد (1000) یک هزار بسته وسایل باغداری خریداری شده عنقریب توزیع آن برای کارمندان ترویج و دهاقین پیشقدم آغاز می گردد. لازم به ذکر است که به دلیل تغییر پلان از جانب تمویل کننده (دونر) پروسه خریداری و توزیع (2394) بسته وسایل باغداری از پلان پروژه حذف گردید.

6%

به دلیل عدم موافقه تمویل کننده و تغییر پلان این فعالیت مطابق پلان تطبیق نگردید همچنان شیوع ویروس کرونا نیز روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخت.

34

پروسه تدارکات جهت ایجاد (500) متر کتاره کنار پیاده رو بند ذولفقار و اعمار (8) باب سایه بان با سایز 3*3 متر در بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

35

برآورد، اسکیج و دیزاین ساخت (24000) بیست چهار هزار مترمکعب چکدم و ذخیره کوچک آبی در ساحات آبریزه ها در 6 ولایت تکمیل گردیده تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

7%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

36

برآورد، احجام کاری، اسکیج و دیزاین ساخت (160) باب بند خاکی آبگردان در 6 ولایت تکمیل گردیده تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

6%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

37

پروسه تدارکات و خریداری (100) عراده موتر سایکل برای داکتران ساحوی وترنری 7 ولایت جریان دارد.

7%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

38

پروسه تدارکات و خریداری (300) پایه ماشین قطع کننده علوفه (chopper machine) برای مالداران 7  ولایت جریان دارد.

6%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

39

پروسه تدارکات جهت ایجاد و تجهیز (4) باب مرکز آموزشی دهاقین (FLRC) و خریداری (4) بسته ماشین آلات زراعتی در ولایات هرات، ننگرهار و بلخ جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

40

پروسه تدارکات و خریداری (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ و (2000) دو هزار پکیج ارزش افزایی شیره بته های هنگ برای اعضای انجمن های تنظیم علفچرها و نباتات طبی در 5 ولایت جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

41

پروسه تدارکات و خریداری (400) پکیج زیره برای احیا ساحات تخریب شده و (400) پکیج ارزش افزایی تخم بته های زیره برای اعضای انجمن های تنظیم علفچر ها و نباتات طبی  در ولایت بدخشان جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

42

از مجموع پروژه اعمار (3) شبکه آبیاری با نصب سیستم برق سولری جهت آبیاری نهال ها؛ بنابر کمبود بودجه پروژه اعمار (2) شبکه آبیاری و حفر سه حلقه چاه عمیق از سوی وزارت محترم مالیه حذف گردید. پروسه تدارکات جهت اعمار یک باب شبکه باقیمانده جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا و مشکلات بودجوی روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

43

از مجموع احداث (75) باب قوریه درختان مثمر شامل پلان در 8 ولایت؛ به تعداد (28) باب قوریه در ولایات ننگرهار و جوزجان آماده عقد قرارداد با شورا های محلی میباشد و متباقی آن تحت پروسه تدارکات قرار دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

44

تعهد مالی جهت اعمار (1) باب فوموگیشن هاوس قرنطین نباتی در ولایت کندهار صورت گرفته کار عملی آن جریان دارد.

5%

شیوع ویروس کرونا روند تطبیق فعالیت را به کندی مواجه ساخته است.

ج: فعالیت های آغاز نشده در شش ماه اول سال مالی 1399

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

نصب سیستم آبیاری قطره یی در (8) هکتار باغات مثمر در 8 ولایت.

به نسبت مشکل بودجوی و تغییر پلان تطبیقی پروژه این فعالیت تطبیق نشد.

2

اعمار (432) باب کشمش خانه  در 11 ولایت کشور.

بودجه این فعالیت از طرف تمویل کننده (دونر) مسترد شد.

3

ایجاد (22) هکتار باغات میوه جات به سیستم چیله در 11 ولایت.

به دلیل تغییر در پلان تطبیقی پروژه این فعالیت آغاز نگردید.

4

اعمار (2) باب تعمیر 2 اتاقه لابراتوار تشخص امراض و آفات نباتی در ولایت میدان وردک و بادغیس.

به دلیل تغییر در پلان پروژه  و به نسبت مشکلات بودجوی تطبیق فعالیت آغاز نشد.

5

ایجاد (8) باب سردخانه عصری هر یک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن در 6 ولایت.

به نسبت مشکلات بودجوی تطبیق فعالیت آغاز نشد.

6

اعمار (5) باب سیلو فلزی و یک ذخایر غله جات به ظرفیبت مجموعی 195000 یکصدو نود پنج هزار متریک تن گندم در 6 ولایت.

به دلیل مشکلات تخنیکی و عدم موجودیت شرکت واجد شرایط داخلی کار اعمار سیلو های ولایات کندهار، هرات و کابل تکمیل نگردید. همچنان مطابق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری قرار است پروژه از جانب تمویل کننده در ماه اگست مسدود گردد.

7

اعمار (1) باب گدام 250 متریک تن جهت ذخیره نمودن و مصئون اجناس مختلف النوع مجادلوی در ولایت لوگر.

پول تطبیق این فعالیت بنا به ضرورت اولیه جهت مجادله با امراض نباتی به مصرف رسیده است.

8

اعمار (4) باب فارم تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی در ولایات (بامیان، پنجشیر، بلخ و ننگرهار).

پول ایجاد فارم های تکثیری ماهیان گرم آبی و سرد آبی نظر به ضرورت جهت تحقق هدایت شماره (772) مورخ 19/5/1398 مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون تصفیه امور مالی و ساختمانی فارم مرغداری بگرامی به حساب شرکت قراردادی انتقال گردیده است.

9

برگزاری میله دهقان و نمایشگاه های زراعتی بهاری با شیوع ویروس کرونا برگزار نگردید و همچنان اعمار 50 باب تشناب مردانه و زنانه و ایجاد سایه بان به مساحت 850 متر مربع در بادام باغ تحت دیزاین قرار دارد و مطابق به پلان تطبیق آن شروع نگردیده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایشگاه زراعتی برگزار نگردید.

10

وصل (22) ریاست زراعت ولایات به شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام.

نظر به مکتوب شماره 16266 مورخ 24/9/1398 آمریت نو آوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از بورد اداره اترا اغاز نماید.

11

ایجاد (28) شبکه استندرد تکنالوژی و نصب دکت ها، راه اندازی کیبل ها، نصب آیو و نصب رگ باکس ها در 28 ریاست زراعت در ولایات.

نظر به مکتوب شماره (16266) مورخ 24/9/1398 آمریت نوآوری ریاست پلان و دسترسی اجتماعی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اداره اترا) وزارت زراعت نمی تواند پروسه تدارکاتی را الی منظور شدن پروپوزل از جانب بورد اداره اترا اغاز نماید.

12

خریداری و توزیع (500) پکیچ پروسس تولیدات حیوانی از قبیل جالی شیر صافی، بالون گاز، دیگ ده لیتره و دو لیتره، ذخیره روغن، مشک روغن، ماشین چرخ شیر و ملاقه در ولایت هرات.

به دلیل نبود بودجه از طرف وزارت محترم مالیه رد شده است.

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

کمبود بودجه انکشافی سبب کاهش تطبیق برنامه های استراتیژیک زراعتی و مالداری در کشور گردیده است.

در صورت موجودیت بودجه کافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مصمم است تا برنامه های استراتیژیک خویش را به وجه احسن تطبیق نماید.

شیوع ویروس کرونا در کشور سبب بطی شدن تطبیق پروژه های انکشافی گردید.

در صورت کاهش خطرات کرونایی پروژه های انکشافی به شکل نورمان تطبیق خواهد شد.

فعالیت های در حال اجرا خارج از پلان شش ماه نخست سال مالی 1399

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

کار اعمار (3930) سه هزار نه صدو سی باب کشمش خانه هر کدام به ظرفیت 16 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، کندهار، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، هرات، بادغیس و فراه جریان دارد.

ایجاد کشمش خانه ها سبب بلند بردن کیفیت کشمش، کاهش ضایعات تولید انگور و افزایش  صادارات  به مارکیت های منطقه یی و فرا منطقه می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.

2

کار اعمار (3190) سه هزار یکصدو نود باب ذخیره گاه پیاز هر یک به ظرفیت 5 متریک تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، ارزگان، نیمروز، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس و فراه جریان دارد.

با ایجاد ذخیره گاه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.

3

کار اعمار (2384) دو هزار سه صدو هشتادو چهار باب ذخیره گاه کچالو هریک به ظرفیت 10 تن در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، ننگرهار، کنر، نورستان، هرات، بادغیس و غور جریان دارد.

با ایجاد ذخیره گاه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.

4

کار اعمار (465) باب سردخانه هر کدام به ظرفیت 25 متریک تن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، وردک، بامیان، دایکندی، کندهار، زابل، ارزگان، پکتیا، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان، بادغیس و غور جریان دارد.

با ایجاد سردخانه ها میتوان محصولات زراعتی در وقت رفع حاصل و بعد از رفع حاصل در آن ذخیره نمود که ذخیره سازی آن سبب انکشاف مارکیت و بلند رفتن ارزش محصولات زراعتی می گردد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.

5

کار نصب (1113) یک هزار یکصدو سیزده پایه ماشین خشک کن در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندهار، هلمند، ارزگان، پکتیا، لوگر، خوست، پکتیکا، غزنی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، کندز، بغلان، بدخشان، ننگرهار، کنر، لغمان، بادغیس و فراه جریان دارد.

ضایعات محصولات زراعتی را در فصل رفع حاصل کاهش می دهد و پروسس محلی را سریع تر و در زمان کمتر انجام  میدهد.

به نسبت شیوع ویروس کرونا در کشور و حمایت از دهاقین و سکتور خصوصی تطبیق طرح مدیریت محصولات زراعتی آغاز شد.

ضمیمه شماره (1)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1399

مجموع بودجه

بودجه عادی

بودجه انکشافی

مجموع

به رقم

3,011,368,620

8,186,628,622

11,197,997,242

به کلمات

سه میلیارد و یازده میلیون و سه صد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست افغانی

هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و بیست و دو افغانی

یازده میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون و نه صد و نود و هفت هزار و دوصد و چهل و دو افغانی

پلان مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 1399

پلان مصرف

مقدار بودجه عادی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مقدار بودجه انکشافی که در شش ماه اول سال مالی جهت مصرف پلان گردیده

مجموع

به رقم

2,345,437,056

6,621,356,742

8,966,793,798

به کلمات

دو میلیاردو سه صدو چهل و پنج میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و پنجاه و شش افعانی

شش میلیارد و ششصدو بیست و یک میلیون و سه صد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و چهل و دو افغانی

هشت میلیارد و نه صد و شصت و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار و هفتصد و نود و هشت افغانی

مصرفبودجه در شش ماه اول سال مالی 1399 به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

561,431,939

19%

1,438,714,294

18%

 

به کلمات

پنجصدو شصت و یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و نه صد و سی و نه افغانی

نوزده فیصد

یک میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و چهارده هزار و دوصد و نود و چهار افغانی

هجده فیصد

 
                 

Documents

گزارش شش ماه نخست 1399 وزارت زراعت.pdf