پروژه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP)

mail-admin
پروژه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP)

تمویل کننده:

بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت زمان:

۲۰۱۳-۲۰۲۱

بودجه:

۱۳ ملیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه:

احیا و بازسازی صد کانال درجه دوم و سوم در شمال افغانستان (ولایت‌های تخار و کندز) و افزایش ظرفیت‌های مدیریت آب و نهاد‌های توسعه زراعتی.

 

 

 

 

 

 

معرفی پروژه

این پروژه برای ارتقا و احیای مجدد کانال های درجه دوم، کانال های درجه سوم و ساختمانهای سربند برای دو زون آبیاری طرح و دیزاین گردیده است. (I) زون اول آن در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز موقعیت دارد که دارای ۵۱۷۶۰ هکتار زمین بوده و توسط کانال آبیاری امام صاحب آبیاری میشود البته کانال آبیاری امام صاحب از کانال شهروان سرچشمه گرفته و کانال شهروان از دریای آمو سرچشمه میگیرد.

(ii) زون دوم در ولسوالی دشت ارچی کندز و ولسوالی خواجه غار تخار موقعیت داشته و حاوی ۲۷۹۰۰ هکتار زمین بوده که توسط کانال عمومی آرچی آبیاری میشود البته کانال مذکور از دریای کوکچه سرچشمه میگیرد. احیای این دو کانال  توسط ‌پروژه برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP) صورت میگیرد که درنتیجه  ۷۴۳۰۰ هکتار زمین  آبیاری می شود. همچنان ۳۰۰۰ هکتار زمین که قبلا به دلیل کمبود آب در کانال عمومی آرچی و کانال جدید  که قبلا ساخته شده  و از آبیاری باز مانده بود را نیز تحت آبیاری قرارمیدهد  و برعلاوه ،  این پروژه احیای مجدد ۲۰۰۰ هکتار زمین که از لحاظ منابع آبی خشک بود  را نیز تحت آبیاری قرار میدهد .

تاثیر گذاری پروژه

تاثیرات اساسی این پروژه بالای افزایش محصولات زراعتی در ولایت های شمالی افغانستان ،  کندز و تخار میباشد.

شاخص های این پروژه شامل حد اقل ۱۰٪ افزایش در نرخ محصولات زراعتی زمین های آبیاری شده تا سال ۲۰۲۳ بوده و نیز افزایش محصولات دیگر به گونه مثال؛ افزایش حاصلات برنج از ۲.۵ تن فی هکتار به ۲.۷۵ تن فی هکتار از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ و همچنان افزایش حاصلات گندم از ۲.۳ تن فی هکتار به ۲.۵۳ تن فی هکتار از سال ۲۰۱۷ میلادی  تا ۲۰۲۳ میلادی، میباشد.

اهداف اساسی پروژه:

 • احیا و باز سازی صد کانال فرعی درجه دو در دو زون، زون اول در ولسوالی امام صاحب، زون دوم در ولسوالی دشت ارچی کندز و ولسوالی خواجه غار ولایت تخار.
 • افزایش ظرفیت های مدیریت آب و نهاد های توسعه زراعتی
 • حفظ و تنظیم ابریزه ها

دستآوردهای عمده این پروژه:

استخدام NGO نخست جهت تنظیم آب در مزرعه و انجام کار های ذیل

 • صد قرارداد اجتماعی جهت احیا و باز سازی کانال های درجه دوم.
 • ایجاد ۲۵ قطعه نمایشی امتحانی در طول عمر پروژه .
 • آموزش برای ۴۰ تن از کارمندان ریاست های زراعت در رابطه به تنظیم آب در مزرعه و کارهای مربوط به تنظیم آب در مزرعه
 • آموزش ۱۵۰۰ تن دهاقین در هر سال از سوی پروژه در خصوص  اقدامات مقاوم در برابر آب و هوا.
 • ایجاد، تنظیم و محافظت پانزده آبریزه و پانزده انجمن محافظت و مدیریت جنگلات در ولایت های تخار و کندز.
 • ایجاد ۴۰ انجمن آبیاری و ۲۲ انجمن استفاده کننده آب و ارتقای ظرفیت آنها.

فعالیت های اساسی پروژه LKISP در سال (۱۳۹۷)

 • تنظیم دفاتر ولایتی (ترمیم دفاتر) در ولایت کندز و تخار تکمیل گردیده است.                                                      
 • خریداری تجهیزات IT و لوازم دفاتر (تیکنالوجی معلوماتی)، خریداری میز، چوکی، کمپیوتر، و دیگر لوازم دفتر تکمیل گردیده و کارمندان پروژه عملا ازین لوازم استفاده مینمایند.                                                            
 • استخدام کارمندان پروژه   

۲۰ قرارداد کوچک اجتماعی جهت احیا و باز سازی کانال های درجه دوم سروی و دیزاین گردیده که ازین جمله تا حال 8 قرارداد کوچک اجتماعی امضا گردیده است و کارهای ساختمانی خودرا عنقریب اغاز خواهد نمود.        

فعالیت های اساسی پروژه LKISP در سال (۱۳۹۸)

 • استخدام شرکت مشورتی جهت ارتقای ظرفیت انجمن های آبیاری و تنظیم آب در مزرعه
 • استخدام شرکت مشورتی جهت حفظ و تنظیم آبریزه ها
 • به تعداد ۴۰ قرارداد کوچک اجتماعی به منظور احیا و بازسازی کانال های درجه دوم وسوم در ولایت های تخار و کندز تا آخر سال جاری تکمیل میگردد.

فعالیت های پلان شده پروژه LKISP در سال (۱۳۹۹)

 • ۲۰% کارهای متباقی ساختمانی  قراداد کوچک با شوراهای اجتماعی جهت احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم در ولایت کندز و تخار .
 • سروی، دیزاین و تطبیق ۲۰ قرارداد کوچک اجتماعی به منظور احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم  در ولایت های کندز و تخار.
 • سروی و دیزاین ۱۵ آبریزه در ولایت کندز و ۲۰% کارهای ساختمانی این آبریزه ها در سال ۱۳۹۹.
 • ایجاد 20 انجمن آبیاری در ولایت های تخار و کندز.
 • ایجاد 22 انجمن مصرف کننده آب برای مزرعه و ارتقای ظرفیت آنها در ولایت های کندز و تخار.
 • ارتقای ظرفیت و دایر نمودن تریننگ ها برای ۴۰ نفر کارمندان ریاست زراعت به منظور اینکه انها ۹۰۰ نفر دهاقین و اعضای ۲۰ انجمن آبیاری را آموزش دهند.
 • تاسیس ۱۰ قطعه نمایشی در ولایت های تخار و کندز.

فعالیت های انجام شده پروژه در شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۹

 • ۲۰ ٪ کار های متباقی ساختمانی ۲۰ قرارداد اجتماعی کوچک جهت احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم که مربوط سال قبل بوده در سال روان تکمیل گردیده است.
 • از میان ۴۰ قرارداد کوچک اجتماعی، ۴ قرارداد آن تکمیل گردیده و ۱۸ قرارداد آن در مرحله اجرا بوده و متباقی ۱۸ قرارداد آن در مرحله عقد قرارداد میباشد.
 • ایجاد ۹ قطعه نمایشی که از جمله چهار آن تمکیل گردیده و متباقی پنج آن در حال اجرا میباشد.
 • ۱۵ باب انجمن آبیاری تاسیس گردیده است.
 • ۱۲۰۹ نفر از دهاقین آموزش دیده اند.

دست آوردهای پروژه در سال مالی ۱۳۹۹

 • ۲۰ ٪ کار های متباقی ساختمانی ۲۰ قرارداد اجتماعی کوچک جهت احیا و بازسازی کانال های درجه دوم و سوم که مربوط سال قبل بوده در سال روان تکمیل گردیده است.
 • از میان 49 قرارداد کوچک اجتماعی، 21قرارداد آن تکمیل گردیده و 28 قرارداد آن در مرحله اجرا بوده   %22 اوسط تکمیل گردیده و متباقی  قرارداد آن در مرحله عقد قرارداد میباشد.
 • ایجاد 12 قطعه نمایشی تکمیل گردید. که 3 قطعه نمایشی جواری بود 4 شالی، 2 بادنجان رومی و 3 گندم .
 • 40 باب انجمن آبیاری تاسیس گردیده است که از جمله آن 20 باب در سال 2019 و 20 باب دیگر آن در سال 2020 تکمیل گردید.
 • آموزش 2280 تن از دهاقین در بخش تنظیم آب در مزرعه، که در مجموع 2495 تن از دهاقین تا اخیر سال 2020  آموزش دیده اند.

پلان کاری پروژه برای سال مالی ۱۴۰۰

 • قرارداد با شوراهای انکشافی محلی جهت احیا و بازسازی 33 کانال های درجه دوم و سوم
 • قرارداد با شوراهای انکشافی محلی جهت احداث 15 ابریزه ها
 • حفاظت و مدیریت ساحه های 15 حوزه آبریزه
 • طرح و مدیریت کاشت 1.2 میلیون نهال های مثمر و غیر مثمر
 • ایجاد 15 آبریزه برای احداث نهال های مثمر و غیر مثمر
 •  ایجاد 22  WUA (مستفید شوندگان آب) و ظرفیت سازی در ولایات تخار و کندز     
 • ایجاد 51 قطعات نمایشی زراعتی برای دهاقین در ولایات کندز و تخار
 • آموزش برای 1500 تن دهاقین
 • آموزش 150 تن کارمندان حوزه دریایی پنج آمو
 • استخدام NGO جهت احداث آبریزه ها
 • مدیریت پروژه

دفاتر ساحوی پروژه و معلومات ارتباطی آن

پروژه برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی (LKISP) در ولایت های تخار و کندز فعالیت میکند.

۱ـ مسئول ساحوی ولایت تخار

ـمسئول ساحوی: محمد نبی محمدی

شماره تماس: ۰۷۳۰۷۷۷۰۴۲

آدرس الکترونیکی:  Nabimehdy@gmail.com

۲ـ دفتر ساحوی ولایت کندز

مسئول ساحوی: سراج الدین منیر

شماره تماس: ۰۷۸۷۷۰۲۴۰۴

آدرس الکترونیکی:  sm.archiwal@gmail.com