ریاست ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۰ - ۷:۴۹

ریاست عمومی ترویج زراعتی

۱.۱  آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

معرفی آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

تروی

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۹ - ۸:۲۴

ریاست اقتصاد خانواذه

تاریخچه ریاست اقتصاد خانواده:

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۸:۳۲

ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات

وظایف اساسی ریاست

احصاییه زراعتی و تنظیم معلومات

هـــدف:

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۸:۳۲

ریاست انکشاف سکتور خصوصی

فعالیت‌های ریاست انکشاف سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

مقدمه:

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۸:۲۶

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

وزارت زراعت , آبیاری ومالداری

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۷:۵۲
شنبه ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۷:۳۹

ریاست زیربناهای زراعتی

مقدمه:

ریاست زیربناهای زراعتی همگام بافعالیت‌های ریاست‌های سکتوری مربوط زراعت موازی درحرکت بوده، انکشافات بخش سکتور زراعت و مالداری را درعرصه‌های ساختمانی به عهده دارد.

Pagination