برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2)

mail-admin
Support to National Priority Program 2 (SNaPP2)

برنامه حمایت از اولویت ملی دوم یکی از پروژه های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد که از طرف صندوق بین المللی برای انکشاف زراغت (IFAD) تمویل میگردد. این برنامه (SNaPP2) از جمله سومین برنامه انکشافی این وزارت بوده که به منظور بهبود مصونیت غذایی، افزایش عواید، اشتغال زائي و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های فقیر روستایی در ولایت بلخ، هرات وننگرهار  آغاز و بعدا  به چهار ولایت دیگر (کابل، لوگر، پروان  و بغلان) نیز  فعالیت های خود را توسعه بخشيد.

اهداف پروژه SNaPP2:

۱- انکشاف زیربنا ها و ارتقای ظرفیت نهاد های محلی، عرضه خدمات ترویحی عامه در سطح ولایات و تقویت سکتور خصوصی ذیدخل در بخش زراعت.

۲- رشد متوازن و پایدار درآمد دهقانان و مالداران از طریق بلند بردن ظرفیت تولیدی محصولات زراعتی و مالداری، تقویه زیربینا ها و ارتباط با مارکیت.

بخش های عمده کاری برنامه حمایت از اولویت ملی دوم در دو جزء قرار ذیل خلاصه می شود:

۱- توسعه زیربنا ها:

توسعه زیربنا ها نخستین جزء پروژه SNaPP2 را تشکیل میدهد، که فعالیت های آن به سه بخش عمده؛ عرضه خدمات ترویج زراعتی، حمایت نهاد های دهقانان و سکتور خصوصی تقسیم میگردد.

الف انکشاف زراعت و ارایه خدمات ترویجی:

 این بخش پروژه در هماهنگی با ریاست ترویج و انکشاف زراعت به دهاقین در ترویج و تکنالوژی زراعتی خدمات را ارایه میکند و همچنان آماده کردن برنامه های آموزشی و ارتقا ظرفیت  به سطح ولسوالی ها و قریه جات به دهاقین و مالداران از اهداف مهم این برنامه به شمار میرود.

انتظار میرود که طی این پروژه فارغان رشته زراعت به سطح ولایات بحیث معاونین ترویج استخدام گردند. همچنان تلاش صورت میگیرد تا میتودهای جدید فنی در بخش زراعت را  جایگزین روش های کهنه در نصاب تعلیمی زراعت نمایند.

ب حمایت نهادهای دهاقین:

 در مطابقت با اولویت های ملی دوم برای ظرفیت سازی و تقویت نهاد های محلی مراکز آموزشی دهقانان ایجاد میگردد.

ج سکتور خصوصی:

 در این بخش تاکید روی ایجاد مارکيت برای تولیدات دهاقین از طریق عقد قرارداد میان تولید کننده گان (دهاقین) و کمپنی های سکتور خصوصی صورت میگیرد تا تولید کننده گان زراعتی (دهاقین) را با مارکیت وصل نماید، تجارت های زراعتی را بهبود بخشیده، ازرش زنجیره را تقویت و زمینه کار را نیز فراهم نماید.

۲- سرمایه گذاری رهبردی (ستراتیژیک)

برنامه SNaPP2 در این بخش به فعالیت های چون بازسازی شبکه های آبیاری در مزرعه، احیایی زیربنا های محلی و سرمایه گذاری تولیدی در بخش های کشت گندم بطور للمی، باغداری، مالداری و خدمات قرضه دهی می پردازد.

قابل ذکر است که برنامه (SNaPP2) در کنار فعالیت های فوق در بخش دسترسی به منابع قرضه های کوچک کمک مینماید. بطور مثال کمک بلاعوض به خانواده های نهایت فقیر یا (TUP) تقویه ارزش زنجیره یی محصولات زراعتی و سایر تولیدات مالی میباشد.

دست آورد های پروژه :SNaPP2

برنامه SNaPP2 تا کنون در بخش های باغداری، زراعت آبی و للمی، آی پی آم و در ایجاد و ترنینگ مکاتب ساحوی به ۷۶۹۰ دهقانان آموزش داده است. همچنان۶ ایجاد مرکز جمع آوری شیر، ایجاد و تجهیز۶ مرکز آموزشی و معلوماتی برای دهقانان در سرتاسر کشور، برگذاری ۳۳ تریننگ مختلف برای ترینران (ToT) در ولایات تحت پوشش، تولید ویدیوهای ترویجی برای دهقانان، ایجاد ۱۶۳ گروپ  زارعین، ایجاد ۹۳ مکاتب ساحوی دهاقین و همچنان بخش مرغداری خانگی این برنامه ۲۰۰۰ خانواده را تا کنون تحت پوشش قرار داده است.

این برنامه در بخش زراعت ۳۵۸۳ کیلو گرام تخم های اصلاح شده گندم، تخم هایبراید جواری ۱۵۰۰ کیلو گرام، تخم اصلاح شده پخته ۱۷۶ کیلوگرام، و همچنان ۲۹۸ کیلو گرام تخم سبزیجات را به دهاقین توزیع نموده است. و در ضمن به تعداد ۱۰۶۶ بسته های وسایل باغداری را نیز به دهاقین توزیع نموده است. 

همچنان برنامه SNaPP2  ۷۳ کانال آبیاری را در ولایات تحت پوشش سروی و دیزاین نموده است، و بخش سکتور خصوصی این  برنامه زمینه قرداد میان تولید کننده گان و پروسس کنندگان را فراهم و امضا نموده است، که این قرداد ها میتواند فرصت خوبی به بازاریابی تولیدات دهاقین باشد.

ساحات تحت پوشش:

۱- کابل             ۲-  پروان        ۳- لوگر    ۴- ننګرهار       ۵- بلخ           ۶- هرات     ۷- بغلان

پلان سال مالی 1398 SNaPP-II به اساس نتایج

دستآوردهای عمده را که این برنامه از زمان تطبیق الی  آخر سال ۲۰۱۷داشته است قرار ذیل می‌باشد:

 • ۶ مرکز معلوماتی و آموزشی دهاقین همرا با وسائیل در سه ولایت تحت پوشش ایجاد شده و ۱۲ مرکز دیگر در حال بازسازی می‌باشند؛
 • ۱۰۶۶ بسته‌های باغداری که هر بسته آن ۶ قلم وسایل دارد به دهقانان توزیع گردیده است؛
 • به تعداد ۱۲۰۰ قطعه نمایشی در سه ولایت ( ننگرهار، هرات و بلخ) ایجاد شده‌اند؛
 • ۳۳ موضوع مختلف تریننگ برای ترینران (ToT) برای کارمندان ترویج ریاست‌های زراعت سه ولایت ارایه گردیده است؛
 • ۱۴۰۰۰ دهقان زن و مرد در بخش‌های مختلف آموزش دیده‌اند؛
 • ۱۲ قوریه که به‌طور تقریبی ۱۴۰۰۰۰ دانه نهال را تولید می‌نمایند ایجاد شده‌اند؛
 • برای ۳۸۰۰ دهقان تخم‌ اصلاح شده و کود یوریا توزیع گردیده است؛
 • به تعداد ۵۲۰ دهقان از طریق قرداد میان پروسس کننده‌گان و تولید کننده‌گان، به سکتور خصوصی وصل شده‌اند؛
 • ۳ شبکه آبیاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است؛
 • ۱۳ شبکه آبیاری تحت بازسازی قرار دارد؛
 • ۴۲ شبکه آبیاری تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد که از جمله آن NoL ۳۹ شبکه از IFAD اخذ گردیده است؛
 • ۱۲۵ مکتب ساحوی دهقان ایجاد شده است؛
 • قرارداد پروژه مرغداری خانگی برای ولایت بلخ امضا و برای ۲۰۰۰ خانواده عملی شده است و پروژه مرغداری خانگی برای ولایات ننگرهار و هرات به IFAD جهت اخذ NoL ارسال گردیده است؛
 • ۶ مرکز جمع‌آوری شیر در ۳ ولایت تحت پوشش ایجاد شده

گزارش کاری ربع اول سال مالی ۱۳۹۹  

گزارش کاری ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹  

گزارش کاری ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹  

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای اساسی پروژه حمایت از اولویت ملی دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری