پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)

mail-admin

معرفی

پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD)، یک پروژه مبتنی بر شورای ها است که در راستای کاهش تولید کوکنار یا خشخاش فعالیت میکند. از طریق حمایت تولید و بازاریابی محصولات با ارزش در ۱۶۳ شورای در ۱۲ ولسوالی ولایات فراه، بادغیس و ننگرهار که بیشترین تولید کننده تریاک هستند به هدف خود میرسد.

پروژه CBARD بر علاوه حمایت از دهاقین و بالا بردن سطح تولید در ساخت، توسعه و تقویت زیربنا های عمومی و خصوصی موجود در بخش های آبیاری، زراعت و تجارت سهم دارد که این زیربنا ها تسهیلات استراتیژیک در حوزه های آبیاری، ترانسپورت، تولید و زراعت را بوجود میآورد. فعالیت های این پروژه مراحل ارزش افزایی را از طریق اتحادیه های متعلق به شورای ها، ایجاد شرکت های خورد و متوسط، با ساخت و یا بازسازی زیربناهای کلیدی مانند گلخانه ها، ذخیره خانه ها، سرد خانه ها، مراکز بسته بندی و پروسس میباشد تقویت میکند.

هدف

بهبود اقتصاد محلی و خانواده ها و کاهش اتکا بر تولید کشت کوکنار از طریق تولید و ترویج محصولات زراعتی با ارزش در ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار.

ولایات

  • فراه

خاک سفید و پشت رود

  • بادغیس

بالا مرغاب، غورماچ، جوند و قادس

  • ننگرهار

اچین،‌چپرهار، رودات، شیرزاد، کوت و خوگیانی

فعالیت ها

فعالیت های زراعتی

پروژه CBARD برای بالا بردن سطح تولید ۴۰ الی ۵۰ در صد، باغ ها با متراکم و نیمه متراکم، گل خانه های کوچک و تجارتی، مراکز پروسس سبزیجات و میوه جات را ایجاد و بسته های زنبور داری، جمع آوری حاصلات، بسته بندی و بازاریابی را برای مستفدین پروژه توزیع میکند. مستفدین پروژه علاوه بر فعالیت های مذکور از برنامه های آموزشی مکتب مزرعه دهقان، همکاری های تخنیکی و سیر های آموزشی نیز بهره میبرند.

این فعالیت های به هدف بالا بردن سطح تولید، متمرکز نمودن کار و عملیات زراعتی جهت افزایش کیفیت محصول، حاصل دهی چند فصلی و افزایش موثریت منابع زراعتی صورت میگیرند. برنامه های آموزشی روش های جدید باغداری در بالا بردن عاید دهاقین و حاصل بیشتر از زمین کم موثر ثابت شده است.

تجارب نشان می دهد که حمایت از زنان دهقان به مردان خانواده ها نیز کمک می نماید  تا فشار سنگین اقتصادی خانواده کمتر شود. بنا پروژه CBARD برای حمایت از خانم های بی بضاعت و برای بلند بردن اقتصاد خانواده های فعالیت های باغچه های خانگی، گلخانه های کوچک و زنبورداری را در ولایت های فراه، بادغیس و ننگرهار برای خانم ها اختصاص داده است.

فعالیت های زیربنایی

بیشترین نفوس افغانستان در روستا ها زنده گی و متکی بر زراعت هستند، آب یکی از عناصر حیاتی در زراعت میباشد که خشکسالی و تغییر اقلیم منابع آبی افغانستان را تهدید میکند. برای حفظ این منبع حیاتی پروژه CBARD کانال های جدید، آب گردان، ترناب، و ساختمان های آبیاری را احداث میکند. این ساختمان ها به هدف جلوگیری از ضیاع وقت در پاک کاری کانال ها، تحت پوشش قرار دادن زمین های بیشتر برای آبیاری و جلوگیری از ایجاد منازعات آب ساخته میشوند.

پروژه CBARD در ولایات که فعالیت دارد برای محافظت زمین های زراعتی از سیلاب ها دیوار های محافظتی، سربن

د ها و سیفون اعمار میکند.

احداث کشمش خانه ها، مراکز تجارتی زراعت و گلخانه های تجارتی نیز شامل فعالیت های زیربنایی پروژه CBARD میباشد.

دستاورد ها

احداث ۱۵۹۳ جریب باغهای جدید در ولایت های فراه و بادغیس

احداث ۴۴ قطعه باغهای نمایشی متراکم و نیمه متراکم در ولایت های بادغیس و فراه

احداث ۸۵ واحد تولیدی ورمی کمپوست در ولایت های فراه و بادغیس

احداث ۴۶۸ گلخانه تجارتی در ولایت های فراه و بادغیس

اعمار ۶۳ ساختمان های مدیریت آب شامل در ولایت های بادغیس و فراه

ساختن ۵۷۰ باغچه خانگی

ساختن ۵۲۳ گلخانه کوچک

توزیع ۶۲۴ بسته پروسس سبزیجات

توزیع ۱۸۰صندوق زنبور داری

ساختن ۱۰۹ گلخانه تجارتی برای کشت آلویه ورا

اعمار ۳۹ باب کشمش خانه ها در ولایت فراه

توزیع ۶۲۴ وسایل و لوازم بسته بندی برای کشت و تولید سبزیجات

 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
خلاصه گزارش پروژه ها
سال ۱۳۹۷
قیمت (افغانی) مقدار واحد شاخص / فعالیت پروژه
37,436,676 3.1 کیلومتر  احیأ و باز سازی جوی،  و کانال آبیاری پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
5,150,016 65.3 هکتار احداث باغهای درختان مثمر
238,080,030 410.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
  فعالیت های حمایوی
280,666,722 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
4,381,522 1.6 کیلومتر  احیأ و باز سازی جوی،  و کانال آبیاری پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
23,577,160 270.8 هکتار احداث باغهای درختان مثمر
269,522,055 516.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
7,299,558 120.0 باب اعمار بند، سربند، پل، سیفون و ذخایر آب
42,664,233 1,502.0 متر اعمار دیوارهای استنادی و حفاظتی و ترناب
8,396,060 10.0 باب اعمار سرد خانه برای سبزیجات و میوه جات
6,682,562 11.0 باب ایجاد مراکز تولید ، پراسس و بسته بندی محصولات
10,708,761 فعالیت های حمایوی
373,231,911 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
653,898,633 مجموع کل

 

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - East ) سال مالی ۱۳۹۸

   - دانلود پلان کاری  

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - West ) سال مالی ۱۳۹۸

   - دانلود پلان کاری  

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
خلاصه گزارش پروژه ها
سال ۱۳۹۸
قیمت (افغانی) مقدار واحد شاخص / فعالیت پروژه
2,769,135 22.0 هکتار احداث باغهای درختان مثمر پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
214,098,330 570.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
  فعالیت های حمایوی
216,867,465 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(شرق CBARD-E)
2,253,760 2.4 هکتار احداث باغهای درختان مثمر پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
77,055,297 148.0 باب احداث سبزخانه های زراعتی
18,956,091 662.0 متر اعمار دیوارهای استنادی و حفاظتی و ترناب
1,685,779 2.0 باب اعمار سرد خانه برای سبزیجات و میوه جات
5,523,101 فعالیت های حمایوی
105,474,028 مجموع پروژۀ رشد زراعت، و انکشاف روستایی(غرب CBARD-W)
322,341,493 مجموع کل

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - East ) سال مالی ۱۳۹۹

   - دانلود پلان کاری  

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD - West ) سال مالی ۱۳۹۹

   - دانلود پلان کاری  

پلان عملیاتی پروژه‌های انکشافی پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD) سال مالی ۱۳۹۹

- دانلود پلان عملیاتی  

گزارش کاری شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۹ پروژه (CBARD EAST & WEST )

   - دانلود پلان کاری