ویرینگ کار

mail-admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۸:۵۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :     ویرینگ کار  

وزارت / اداره :

موقعـیـت :         ریاست اداری

بخش :              آمریت تخنیک و ترانسپورت

بـست :               ۷

گزارش به :           مدیر بخش مربوطه

گزارش از :                       ندارد

کود :

هدف وظيفه :    انجام تمام امور مربوط به ویرینگ کاری .

مکلفیت‌ها ومسؤلیت‌های وظیفوی :

 1. دریافت عارضه سیستم و ویرینگ کاری واسطه توسط میگر کردن .
 2. طرز چک کردن یا میگر کردن را بفهمد .
 3. باز و بسته کاری تمام سیستم های برقی موتر .
 4. تمام رژیم های شارتی در واسطه رفع شود .
 5. هدایت نمودن جریان برق به تمام حصص نظر به ضرورت واسطه .
 6. عملی نمودن تخنیک بی خطری حین اجرای امورات .
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش در مطابقت با قانون بوی سپرده میشود

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

 • مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)و(8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .
 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
 • اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو و یا دری).

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی  جمال مینه اخذ نمایند.