مدیریت عمومی ثبت و سجل جایدادهای خالصه وزارت

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی ثبت و سجل جایداد های خالصه وزارت

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست اداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر حفظ و تاسیسات و اماکن

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر( طبق ساختار تشکیلاتی)

کد:

25-14-90-39

تاریخ بازنگری:

05/05/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: ثبت و سجل تمام جایداد ها و اندازه گیری تمام ملکیت های وزارت زراعت به سیستم جی، پی، اس.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
 2. ثبت تمام جایداد های وزارت در دفاتر مخصوص کاری آمریت مربوطه؛
 3. اندازه گیری تمام ملکیت های وزارت( فارمهای تحثیثاتی، ترویجی و مالداری به سیستم مدرن(GPS)؛
 4. تهیه و ترتیب نقشه های تمام جایداد های خالصه وزارت؛
 5. تهیه و ترتیب سیستم دوسیه بندی و تنظیم اسناد جایداد های وزارت به صورت سافت و هارد؛
 6. حفاظت و نگهداری تمام اسناد املاکی مربوطه به وزارت زراعت؛
 7. ارایه معلومات به بخش های مربوطه در رابطه به جایداد های وزارت عندالموقع طبق احکام قانون؛
 8. ترتیب صورت دعوی و دفع دعوی جهت استرداد زمین های غصبی وزارت در هماهنگی با ریاست قضایای دولت و محاکم؛
 9. ترتیب اسناد موثق املاک از جایداد های خالصه وزارت در هماهنگی با وزارت خانه ها و سایر ادارات دولتی؛
 10. نظارت از حالت فعلی و چگونگی استفاده از جایداد های خالصه وزارت در مرکز و ولایات؛
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های ذیل:( اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت(منجمنت)، اقتصاد، مدیریت و رهبری، مدیریت دولتی، حقوق، شرعیات(فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر  رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال.
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو، دری( و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی  جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس (fayaz.sherzad@mail.gov.af) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

فورم درخواستی
مدیریت عمومی ثبت و سجل جایدادهای خالصه وزارت