مدیریت عمومی اجرائیه معینیت زراعت و مالداری

mail-admin
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۱:۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

مدیریت عمومی اجرائیه معینیت زراعت و مالداری

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست مربوطه

موقعیت پست:

مرکز

تعداد پست:

گزارشده به:

بخش مربوطه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

کد:

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه: (فراهم آوری تسهیلات در امور اداری و اجرائیوی و انجام امور یومیه اداری)

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. جمع آوری معلومات از بخش های مربوطه جهت طرح و ترتیب پلان عملیاتی سالانه ریاست مربوطه.
 2. پیگیری از تطبیق پلان عملیاتی ریاست و ارایه گزارش آن به رئیس مربوطه.
 3. تهیه آجندای جلسات، تدویر مجالس اداری، ترتیب مینوت جلسات و تعقیب و پیگیری از هدایات و فیصله ها.
 4. پیشبرد به موقع امور دفتر داری، تنظیم و ترتیب سیستم فایلنگ جهت تسریع بخشیدن امور مربوط.
 5. حصول اطمینان از فعال بودن تمام وسایل برقی و الکترونیکی،  سیستم های انترنت، برق رسانی شعبات و نظارت از پاکی و صفائی دفاتر اداری ریاست.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(مدیریت منابع بشری، اقتصاد ، اداره عامه،  اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، شرعیات، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، باستان شناسی، مردم شناسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری:
 • داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
 • کاندید خلاف رشته با داشتن حداقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.
 1. مهارت‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

این پست مختص به قشر اناث میباشد.

ﺷﺨﺎص واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮرﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺘﯽ را از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از آﻣﺮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺸـﺮي وزارت زراﻋﺖ،آﺑﯿﺎري  وﻣﺎﻟﺪاري واﻗﻊ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﻮم ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﺨﯽ  ﺟﻤﺎل ﻣﯿﻨﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ از وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ وزارت  mail.gov.af ﺑﺪﺳـﺖ آورده و ﺑﻪ اﯾﻤﻞ آد رسHR.Recruitment@mail.gov.af ﻓﻮرم را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اسناد

مدیریت عمومی اجرائیه معینیت زراعت و مالداری