متخصص بهره برداری و ارزش افزائی نباتی طبی

content_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۴۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص بهره برداری و ارزش افزائی نباتی طبی

بست:

4

وزارت یا اداره:

زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت عمومی حفاظت و قرنطین نباتات طبی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

39-90-10-67

تاریخ بازنگری:

4/9/1397

هدف وظیفه:

بررسی و تحلیل وضعیت زنجیره ارزشی محصولات نباتات طبی و طرح راهکارها و برنامه های موثر و کارا برای مداخلات قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری بمنظور بهبود وضعیت محصولات و انکشاف زنجیره ارزشی.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
 2. تهیه، بازنگری و تجدید رهنمود های بهره برداری محصولات نباتات طبی؛
 3. بسیج ادارات دولتی و انجمن ها و اخذ تدابیر در حفاظت، تنظیم و بهره برداری نباتات طبی؛
 4. سهم گیری درطرح وتطبیق پالیسی ها و استراتیژی های مربوطه؛
 5. طرح رهنمود های فنی و تخنیکی برای پروسه های قبل و بعد از بهره برداری محصولات نباتات طبی در سطح محل؛
 6. مطالعه زنجیره های ارزشی و ارایه طرح انکشافی زنجیره های محصولات نباتات طبی کشور؛
 7. ترتیب پروپوزل ها و پلان ها غرض انکشاف زنجیره ارزشی؛
 8. جلب سکتور خصوصی جهت سرمایه گذاری در راستای پروسس، ارزش افزایی محصولات بر اساس معیار های بین المللی و بازاریابی؛
 9. جمع آوری ارقام از محصولات نباتات طبی در سطح کشور و درج آن در دیتابیس منابع طبیعی، و  تحلیل ارقام و معلومات و نتیجه گیری غرض تصامیم و پلان گذاری های بعدی؛
 10. سفر به ولایات غرض نظارت از فعالیت های حفاظت نباتات طبی و رسیده گی به مطالبات وپیشنهادات ولایات؛
 11. نظارت از چگونگی پرداخت محصول از عواید نباتات طبی طبق قوانین و طرزالعمل های مربوطه؛
 12. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی؛
 13. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر .
 14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف متوقعه .
 15. اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: منابع طبیعی، جنگلات وعلفچرها و حفاظه نباتات،زراعت، جنگلات و سر سبزی، انکشاف بین المللی زراعت، اقتصاد توسعه زراعتی وبه درجه تحصیلی بالاتر  در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه و یا تخصصی در امور، ارزش افزائی نباتات طبی، تنظیم و بهره برداری نباتات طبی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی.
 3. تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو ویا دری( و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده.