فسخ (لغو) اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

فسخ (لغو) اعلان دعوت به داوطلبی پروژه {تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر}دارای ریفرنس نمبر MAIL/PD/NCB/G85/1401/Rebid  .

قبلأ اعلان دعوت به داوطلبی پروژه فوق الذکر به تاریخ ۲۸ میزان ۱۴۰۱ ه ش در روزنامه شریعت و سایت اداره نشر شده و قرار بود تا جلسه آفر گشائی (داوطلبی) آن به تاریخ ۲۳ عقرب ۱۴۰۱ برگزار گردد، اما اکنون حکم شماره (۹۱۴) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۷ مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان به تائید فیصله شماره (۹۳) مورخ ۱۴۴۴/۳/۲۰ کمیسیون محترم تنظیم تشکیلات و معاشات در مورد خریداری تیل و روغنیات مورد نیاز وسایط وزارت ها و ادارات مستقل بودجوی و غیر بودجوی مواصلت و هدایت داده شده که بدون در نظر داشت قانون و طرزالعمل تدارکات صرف برای ربع سوم و چهارم سال جاری، تیل و روغنیات مورد ضرورت وسایط ادارات توسط هیئت خاص، خریداری گردد.

بدینوسیله موضوع به اطلاع داوطلبان رسانیده میشود که داوطلبی پروژه فوق الذکر لغو گردیده است.

بااحترام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه وتدارکات

اسناد

فسخ (لغو) اعلان دعوت به داوطلبی پروژه {تدارک دو قلم روغنیات از قبیل تیل دیزل مقدار 40000 لیتر و تیل پطرول مقدار 20000 لیتر}