فروش نبات طبی ایله رنګ ولسوالی اجرستان ولایت غزنی

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

ریاست زراعت ولایت غزنی درنظر دارد نبات طبی ایله رنګ که در ولسوالی اجرستان موقعیت دارد از طریق مزایده به فروش برساند بنابر این به اطلاع تمام داوطلبان افراد واشخاص حقیقی یا حکمی که خواهش خرید و جمع آوری نباتات فوق الذکر را داشته باشند رسانیده میشود که از تاریخ 9/4/1403 الی 21 روز درخواستی های خویش را به این ریاست ارایه، شرطنامه و اسناد مورد ضرورت را اخذ نمایند.

اسناد

فروش نبات طبی ایله رنګ ولسوالی اجرستان ولایت غزنی