عمله

mail-admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۹:۱۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه:   عمله

وزارت / اداره:     وزارت زراعت،آبیاری ومالداری

موقعـیـت :      ناحیه سوم جمال مینه کارته سخی

بخش :          ریاست اداری

بـست :           ۸

گزارش به :       مدیر بخش مربوطه

گزارش از :       ندارد

کود :

هدف وظيفه : (  رساندن مکاتیب به مراجع مربوطه )

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی :

 1. رساندن مکاتیب و اسناد  به شعبات مربوطه وزارت .
 2. آوردن مکاتیب و اسناد  از دفاتر مربوطه وزارت.
 3. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفتر.
 4. حفظ و نگهداری از  اسباب که برایش سپرده میشود و یا در دفتر مربوطه است.
 5. آماده ساختن چای برای کارکنان شعبات مربوطه.
 6. شستن و پاک نگهداشتن ظروف چای خوری.
 7. پاکی و صفایی شعبات مربوطه.
 8. مراقبت از پاکی و صفایی دفتر.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر بخش در مطابقت با قانون بوی سپرده میشود .

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

 • مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)و(8) وضمیمه (2) قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .
 • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 • سن وی از 18سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
 • اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو و یا دری).

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی  جمال مینه اخذ نمایند.