سردخانه صفر انرژی میوه (سارک)

مدیریت محصولات زراعتی، ساخت سردخانه‌های سیب در دایکندی

 

 


  ساخت سردخانه سیب و انار
وزارت زراعت برای مدیریت بهتر تولیدات زراعتی، جهت نگهداری بخش زیادی از محصولات باغ‌های سیب و انار، برنامه ساخت ۴۷۵ سردخانه را برنامه‌ریزی کرده است. این سردخانه‌های سیب و انار با هزینه بیش از ۱.۲ میلیارد افغانی ساخته می‌شوند. هریک از این سردخانه‌ها که مدل سارک ساخته می‌شوند، ۲۵ متریک تُن ظرفیت خواهند داشت و در ولایاتی که بیشترین تولید سیب و انار دارند، ساخته می‌شوند. با ساخت این سردخانه‌ها، از فاسد و ضایع شدن هزران متریک تُن سیب و انار جلوگیری خواهد شد.

لینک‌ها: