دعوت به دواطلبی: پروژه تهیه و خریداری وسایل و تجهیزات برای دو انجمن پروسس زعفران کاران به ولسوالی‌های غوریان و زنده‌جان

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

شماره دعوت به دواطلبی باز MAIL/PD/NCB/ 00090          G     

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری وسایل و تجهیزات برای دو انجمن پروسس زعفران کاران به ولسوالی‌های غوریان و زنده‌جان که مشخصات تخنیکی آن درج شرط‌نامه می‌باشد اشتراک نموده و آفرهای سر بسته خویش را طبق شرایط شرط‌نامه به اساس قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان به لسان دری ترتیب و از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم ارایه نمایند، وصول شرطنامه و تسلیمی آفرها بعد از ختم میعاد۲۱ یوم اعلان ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی‌شود تضمین آفر مبلغ (۱۵۰۰۰۰) افغانی برویت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد اخذ و شرایط اهلیت داوطلب جواز فعالیت با اعتبار، استتمنت بانکی را داشته باشد

آدرس: جاده ولایت هرات ریاست زراعت مدیریت تهیه و تدارکات.