دعوت به داوطلبی: Procurement of Farmer learning and Resource (FLRC) Centers withTools and equipment as per concept for Horticulture Component

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارکProcurement of Farmer learning and Resource (FLRC) Centers withTools and equipment as per concept for Horticulture Component of NHLP ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) دارای شماره دعوت به داوطلبی:-MAIL/ARTF/NHLP/NCB – HC-GO-2019-02 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه)  بهشکل رایگان از ریاست تهیه و تدارکات، تعمیرمعینیت مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بهدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت  09:45 قبل از ظهر مورخ 19 Feb 2020 به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات، منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بهصورت تضمین خط بانکی  برای حصه اول مبلغ /180,000 یک صد هشتاد هزارافغانی و برای حصه دوم 125,000 یک صد بیست و پنج هزار بوده ، جلسه پیش آفرګشایی مورخ 05 Feb 2020 ساعت 10:00 قبل از ظهر و جلسه آفرگشایی مورخ 19 Feb 2020 ساعت10:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.