دعوت به داوطلبی: پروژه نصب کتاره های فلزی اطراف تعمیر جدید اداری مقام محترم وزارت

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/97/1401

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه نصب کتاره های فلزی اطراف تعمیر جدید اداری مقام محترم وزارت اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی  ویا در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد؛ از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af دانلود نموده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  7 حوت سال 1401 ساعت 10:00  قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ، ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ (25,000) بیست و پنج هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

بااحترام

مفتی عبدالرحیم شاهد

رئیس تهیه و تدارکات

اسناد

پروژه نصب کتاره های فلزی اطراف تعمیر جدید اداری مقام محترم وزارت