دعوت به داوطلبی: پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر، نصب واترپمپ 3 انچ و نصب سیستم سولری واقع فارم آبریزه بادام باغ ولایت کابل

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/25/1402

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر، نصب واترپمپ 3 انچ و نصب سیستم سولری واقع فارم آبریزه بادام باغ ولایت کابل ، اشتراک نموده و شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد؛ از ویب سایت اداره تدارکات ملی )(www.npa.gov.af دانلود نموده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی  19 ربیع الاول سال 1445 مطابق 12 میزان سال 1402 ساعت 10:00  قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات ، ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ (83000) هشاد و سه هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

اسناد

پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر، نصب واترپمپ 3 انچ و نصب سیستم سولری واقع فارم آبریزه بادام باغ ولایت کابل