دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه و خریداری ۵۰۵۰۰ قطعه چوچه مرغ برای ولایت ننگرهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/12052021/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری ۵۰۵۰۰ قطعه چوچه مرغ برای ولایت ننگرهار را مطابق به مشخصات ارایه شده در شرط‌نامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (www.mail.gov.af (و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ۱۲-سرطان-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به‌تاریخ ۱۲-سرطان-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ   (600,000.00) شش صد هزار افغانی  می‌باشد

اسناد

alan_dawtby_chwchh_mrgh.pdf