دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه و خریداری کود کیمیاوی یوریا برای ولایت‌های پروان، لوگر، بغلان، هرات، بلخ و ننگرهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/02012021/NCB

برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و خریداری کود کیمیاوی یوریا برای ولایت‌های پروان، لوگر، بغلان، هرات، بلخ و ننگرهارمطابق به مشخصات ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (www.mail.gov.af (و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۱۳-سرطان-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه متذکره به‌تاریخ ۱۳-سرطان-۱۴۰۰ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (150,000.00)  یک صدو پنجاه هزار افغانی می‌باشد.

اسناد

alan_dawtlby_kwd_kymyawy.pdf