دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 88 قلم قرطاسیه به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 88 قلم قرطاسیه به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت با شماره داوطلبیMAIL/PD/NCB/G-52/1403  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت {10:00} قبل از ظهر مورخ    17/04/1403 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ (148,000) افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس و مکان جلسه : منزل دوم تعمیر سابق معینیت مالی و اداری، اتاق جلسات وزارت زراعت، آبیاری ومالداری

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویبسایت تدارکات ملی npa.gov.af داونلود نمایند. درصورت عدم داونلود از ویب سایت داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات به شکل رایگان بدست آورند.

اسناد

پروژه تدارک 88 قلم قرطاسیه به شمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت شعبات وزارت زراعت