دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G-56/1403:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصــیه{ MAIL/PD/NCB/G-56/1403}اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت{10:00}قبلاز ظهر روز{سه شنبه}مؤرخ {15/03/1402 هجری شمسی} ارائه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. تضمین آفر مبلغ(64,000) شصت و چهار هزار افغانی به شکل (بانک گرنتی) طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

مکان جلسه: منزل دوم تعمیر ریاست مالی  و تهیه وتدارکات دفتر آفرگشایی.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

اسناد

پروژه تدارک 425 قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت ریاست تخنیک و ترانسپورت