دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک، انتقال و توزیع 300 متریک تن تخم بذری شالی برای 13 ولایت کشور

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع  300 متریک تن تخم بذری شالی برای 13 ولایت کشور تحت دولات با شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 1399/12/23 ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر برای لات اول ‌مبلغ (320,000) سه صدو بیست هزارافغانی و تضمین آفر برای لات دوم مبلغ (220,000) دوصدو بیست هزار افغانی و برای مجموع هردو لات مبلغ ((540,000 پنجصدو چهل هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت اداره تدارکات ملیwww.npa.gov.af  داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک به‌شکل سافت و مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به‌دست آورند.

با احترام

محمد الله"ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات