دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک، انتقال و توزیع ۱۳ قلم وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانه‌گی و مکتبی برای ۳۲۶۲ خانم

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G-5/1400:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع ۱۳ قلم وسایل مورد ضرورت احداث باغچه‌های خانه‌گی و مکتبی برای ۳۲۶۲ خانم در ولسوالی‌های ولایات کابل، بدخشان، کنر، نورستان، پکتیکا، دایکندی، کندز، کاپیسا و جوزجان تحت داوطلبی باز داخلی و نمبر تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-5/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت{۱۰:۰۰} قبل از ظهر روز {چهار شنبه}مؤرخ{ ۲۲ دلو -۱۳۹۹} ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ(670,000)  شش صدو هفتاد هزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرط‌نامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان به‌دست آورند.