دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار شبکه آبیاری قسمت اول توسعه‌وی منشی میر غلام ولایت کابل

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار شبکه آبیاری قسمت اول توسعوی منشی میر غلام ولایت کابل دارای شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/148/1400  اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) به‌طور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ۱۳ ثور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی  500,000 پنچ صد هزار افغانی به‌صورت ضمانت بانکی افغانی بوده  و جلسه آفرگشایی به‌تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.