دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک دو قلم تیل، مقدار 127934 لیتر تیل دیزل و مقدار 148060 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت برای سال مالی 1403

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی  MAIL/PD/NCB/G57/1403:

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک دو قلم تیل، مقدار 127934 لیتر تیل دیزل و مقدار 148060 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت برای سال مالی 1403 تحت  داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصــیه{ MAIL/PD/NCB/G57/1403} اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت{10:00} قبل از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 26 -حمل-1403 هجری شمسی ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشند. تضمین آفر مبلغ(315,000) سه صد و پانزده هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) میباشد.

آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

اسناد

پروژه تدارک دو قلم تیل، مقدار 127934 لیتر تیل دیزل و مقدار 148060 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت برای سال مال