دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری تخم‌های بذری، کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده علوفه جات به ولایات

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/01052020/NCB

برنامه حمایت از برنامههای ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری تخم‌های بذری، کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده علوفه جات به ولایات هرات، ننگرهار، بلخ، لوگر، پروان، و بغلان را مطابق به مشخصات ارایه شده درشرط‌نامه اشتراک نموده، شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org) به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی 1399/90/04 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 1399/09/04 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (200,000.00) دوصد هزارافغانی  می‌باشد.

اسناد

egg_bazri.pdf