دعوت به داوطلبی: تدارک ۴۴ قلم قرطاسیه باب بشمول رنگ های پرنتر و کاپیر

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی:  MAIL/PD/NCB/G84/1401

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۴۴ قلم قرطاسیه باب بشمول رنگ های پرنتر و کاپیر مورد ضرورت ریاست اداری تحت داوطلبی باز داخلی با شماره تشخیصــیه{MAIL/PD/NCB/G84/1401}اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دوشنبه مؤرخ 07-03-1444 ه ق مطابق به 11 -میزان-1401 ه ش ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشند. تضمین آفر مبلغ(100,000)  یک صد هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: منزل دوم تعمیر حفظ و مراقبت، عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را در صورتیکه سیستم اداره تدارکات ملی فعال باشد از ویب سایت npa.gov.af داو نلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

اسناد

تدارک ۴۴ قلم قرطاسیه باب بشمول رنگ های پرنتر و کاپیر