دعوت به داوطلبی: تدارک کرایه‌گیری تجهیزات، خرید اجناس، وسایل و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای میله دهقان و نمایش محصولات زراعتی بهاری سال ۱۳۹۹

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کرایه‌گیری تجهیزات، خرید اجناس، وسایل و ترمیم ساحه نمایشگاه محصولات زراعتی برای میله دهقان و نمایش محصولات زراعتی بهاری سال ۱۳۹۹ تحت داوطلبی شمارهMAIL/PD/NCB/NCS-84/99Rebid   اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ ۱۱/حوت/۱۳۹۸ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ (۱۳۰،۰۰۰) افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

یادداشت: جلسه قبل از داوطلبی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز پنج‌شنبه مورخ ۰۱/حوت/۱۳۹۸  در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات