دعوت به داوطلبی: تدارک، انتقال و توزیع 17 قلم وسایل پروسیس مواد غذایی برای 380 خانم در ولایات کابل، بغلان و پروان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک، انتقال و توزیع 17 قلم وسایل پروسیس مواد غذایی برای 380 خانم در ولایات کابل، بغلان و پروان تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-7/1400)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر ‌مبلغ (270,000) دوصدو هفتاد هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

آدرس مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک به‌شکل سافت و مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به‌دست آورند.