دعوت برای درخواست نرخ‌دهی نهال‌های مثمر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت برای درخواست نرخ‌دهی نهال‌های مثمر

پروژه اضطراری زراعتی و مصئونیت غذایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یک بخش عمده  برای توسعه باغداری معرفی شده است که ترویج و حمایت از این بخش طویل المدت بوده، هدف این پروژه احداث باغات جدید توسط (EATS) و نهاد های دیگر که در این بخش خدمات عرضه میکند می‌باشد. آن‌عده باغ‌داران که علاقه‌مند توسعه باغ‌داری استند نهال‌ها را به‌طور سبسایدیی، آموزش مدیریت باغ  و دیگر کمک‌های تخنیکی و فنی را دریافت خواهید کرد.

موفقیت کلیدی این پروژه آنست که به دهاقین  نهال‌های با کیفیت و تصدیق شده  تهیه و توزیع می‌نماید، که  پرورش نهال تصدیق شده تحت ANNGO انجمن قوریه‌داران ملی افغانستان می‌باشد، بعد از نظارت و ارزیابی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به دهاقین تهیه می‌شود.

بناٌ از آن‌عده قوریه‌دارن که خواهان تهیه نهال‌های مثمر را در ولایت ذیل داشته باشند رسانیده می‌شود تا نرخ‌های خویش را  از طریق فورمه نرخ‌دهی منضمه اعلان هذا تحت شماره AF-MAIL/EAT-205217-GO-RFQ الی تاریخ

 1399/  1202  ساعت 10:00 قبل از ظهر به این اداره تسلیم نمایند.

و هم‌چنان می‌توانند از ریاست تدارکات این وزارت واقع جمال مینه کارته سخی کابل افغانستان به‌دست آورند.

ولایات: کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، میدان وردک، خوست و لوگر

نوت: اکثر نهال‌ها از قوریه خود همان ولایت خریداری می‌گردد.

با احترام

محمدالله "ساحل"

ریس تهیه و تدارکات