دریور

mail-admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ - ۹:۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه               : دریور

وزارت / اداره              : وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

مــــوقعـیـت                 : کابل جمال مینه ناحیه سوم (۳)

بــــــــخــش                  : ریاست اداری

بــــــــــسـت                 : ۷

گـزارش به                  : مسؤول بخش مربوطه

گــزارش از                  : ندارد

کــــــــــــو                  :

هدف وظيفه: ( پیشبرد امور حمل و نقل کارمندان اداره مربوطه در اوقات معینه).

مکلفیت ها ومسؤلیت های وظیفوی:

  1. حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق ، آب للیتر ، سیستم برک ، گیج روغنیات و هوای تایرها.
  2. پاک نگهداشتن و حفظ و نگهداشت درست واسطه مربوطه.
  3. سنجش و محاسبه کتابچه گردش سیر و گردش واسطه مربوطه.
  4. انتقال به موقع کارکنا وزارت مطابق لایحه و هدایت آمر مربوطه.
  5. مطلع ساختن آمر مستقیم از عارضه ، تبدیلی مبلایل و فعالیت واسطه نقلیه عندالموقع.
  6. حفظ و نگهداری از اسباب که برایش سپرده میشود.

شرایط استخدام :

  • تابعیت افغانستان را داشته باشد.
  • سن وی از ۱۸ سال کمتر و از شصت و چهار سال بیشتر نباشد.
  • اهلیت و شایستگی را دارا باشد.
  • بلدیت کامل در مسلک مربوطه.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی  جمال مینه اخذ نمایند.