تمدید دعوت به داوطلبی: پروژه ذخیره آب واقع قریه گورسال ولسوالی واما و پروژه ذخیره آب قریه نشتگرام ولسوالی وایگل ولایت نورستان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تمدید دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/293-1/1400-MAIL/PD/NCB/W/293-2/1400

ریاست تهیه و تدارکات مطابق به شماره (۲۱۹۲) مورخ ۱۹ اسد ۱۴۰۰ در روزنامه اطلاعات روز اعلان داوطلبی؛ پروژه ذخیره آب واقع قریه گورسال _ ولسوالی واما _ و پروژه ذخیره آب قریه نشتگرام _ ولسوالی وایگل _ ولایت نورستان مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را قبلا به نشر سپرده بود که تاریخ آفرگشایی پروژه‌های متذکره از تاریخ ۱۶ اسد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تاریخ ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تمدید گردیده است، داوطلبان محترم مطلع باشند.