تعدیل در تاریخ تسلیمی: استخدام کمپنی مشورتی نظارت بیرونی محیط زیستی External Monitoring Safeguard

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دفتر مرکزی برنامه های بانک انکشافی آسیایی (CPMO)

گرنت نمبر: Grant No. 0620

تعدیل در تاریخ تسلیمی اظهار علاقمندی

استخدام کمپنی مشورتی  نظارت بیرونی محیط زیستی  External Monitoring Safeguard

نمبر پکیج: MAIL/HVCDSP/CON-003

قبلا پروژه دفتر مرکزی برنامه‌های بانک انکشافی آسیایی (CPMO)، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه استخدام کمپنی مشورتی  نظارت بیرونی محیط زیستی External Monitoring Safeguard نمبر پکیج قرارداد:MAIL/HVCDSP/CON-003 را به اعلان سپرده بود، که تاریخ تسلیمی اظهار علاقمندی آن مورخ 12 اپریل 2021 ساعت 11:59 بعد از ظهر  تایم مانیلا (Manila local time) روز دو شنبه تعین گردیده بود که  اکنون در تاریخ تسلیمی اظهار علاقمندی پروژه متذکره تعدیلات وضع گردیده است.

تاریخ تسلیمی اظهار علاقمندی  مورخ 11 اپریل 2021 ساعت 11:59 بعد از ظهر تایم مانیلا (Manila local time) روز یک‌شنبه می‌باشد.

به جز از تعدیل در تاریخ تسلیمی اظهار علاقمندی تمام محتویا ت اعلان  قابل تغیر نمی‌باشد.

بااحترام

سید مقصود هاشمی

سرپرست برنامه (CPMO)

اسناد

amendment.pdf
تعدیل در تاریخ تسلیمی: استخدام کمپنی مشورتی نظارت بیرونی محیط زیستی