تعدیل در بل احجام: شبکه آبیاری جوی شهری کهنه و قزل قلعه آشیانه واقع در ولسوالی رستاق ولایت تخار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

جمهوری اســـلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی

پروجکت نمبر P174748

گرنت نمبر:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF

تعدیل در بل احجام

شبکه آبیاری جوی شهری کهنه و قزل قلعه آشیانه واقع در قریه شهری کهنه و قزل قلعه، ولسوالی رستاق ولایت تخار

نمبر پکیج: AF/MAIL/ EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB

قبلا پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه شبکه آبیاری جوی شهری کهنه و قزل قلعه آشیانه واقع در قریه شهری کهنه و قزل قلعه، ولسوالی رستاق ولایت تخار نمبرپکیج قرارداد :AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-: AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB را به داوطلبی سپرده ، که در بل احجام کاری شبکه متذکره تعدیلات وضع گردیده است بناء شرکت های محترم که قبلا شرطنامه را اخذ نموده است  بل احجام جدید را از  ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی و یا از ویب سایت تدارکات ملی  و ویب سایت وزارت زراعت آبیاری و مالداری دریافت نماید بل احجام قبلی مدار اعتبار نمیباشد.

جلسه آفرگشايی بتاریخ 19جنوری - 2021 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد.

آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از ویب سایت های مذکور بدست بیاورند.

آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

به جز از بل احجام باقی تمام محتویا ت  شرطنامه و اعلان انگلیسی قابل تغیر نمیباشد.

بااحترام

محمد الله "ساحل"

ريیس تهیه وتدارکات

اسناد

bds-ncp_qazal_qala_shari_kohna_takhar-cw.docx