بست رتبه ۴ -------- مدیریت عمومی استخدام مرکزی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکن خدمات ملکی

عـنوان وظیفه                 مدیریت عمومی استخدام مرکزی

وزارت / اداره        وزارت زراعت ، آبیار ی و مالداری

موقعـیـت               جمال مینه کارته سخی ناحیه 3

بخش                    ریاست منابع بشری و ارتقآ ظرفیت

بـست                   ۴

گزارش به             آمر استخدام

گزارش از             کارکنان بخش مربوطه

کود                     

هدف وظيفه:    (  ترتیب و تنظیم اسناد تقرر، تبدل و انفکاک کارکنان مرکزی  و ولایاتی)

مکلفیت ها ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف واستراتیژی اداره مربوطه.
 2. تطبيق پلان کاري بخش استخدام بخش مرکزی و ولایتی .
 3. اجراات دربخش استخدام و ارايه گزارش آن به آمر مربوطه .
 4. ترتیب پیشنهادات استخدام، تبدیلی ،انفکاک و تقرر مجدد جهت اخذ منظوری.
 5. تطبیق طرزالعمل ها و رهنمود های اصلاحات اداری در بخش استخدام.
 6. معرفی کارمندان جدید التقرر بعد از تکمیل پروسه رقابتی به بخش ارتقای ظرفیت جهت آموزش ابتدایی.
 7. نظارت ازترتیب فورمه های  « پ2» کارمندان جدیدالتقرر و ابلاغ آن به شعبات ذیربط.
 8. تهیه گزارش به طور ماهوار،ربعوار،سالانه و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 9. مدیریت نظارت و ارزیابی از کارمندان تحت اثر به منطور حصول اطمینان از اجرای وظایف مطابق معیارهای مورد نیاز.
 10. اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات مطابق به قوانین، مقررات، اهداف و خط مش اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، درماده(7)،(8) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.

 1. حد اقل درجه تحصیل: ( فوق بکلوریای منجمنت و اداره به لیسانس حقوق، اقتصاد ،مدیریت منابع بشری ،اداره عامه وبه درجه تحصیل بالاتر در ر شته های متذکره ارجحیت داده میشود).
 2. تجارب لازمه: ( یک سال تجربه کاری مرتبط به و ظیفه).
 3. مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت مطابق به وظیفه).
 •    بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور (پشتو یا دری).
 •    مهارت مسلکی و مدیریتی.
 •    استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مطابق به  وظیفه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.