بست رتبه ۴ -------- متخصص سروی و تثبیت ساحات حفاظت شده 

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۱:۵۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :              متخصص سروی و تثبیت ساحات حفاظت شده    

وزارت / اداره :             وزارت زراعت،آبیاری ومالداری

موقعـیـت :                    جمال مینه کارته سخی ناحیه 3

بخش :                        ریاست عمومی منابع طبیعی

بـست :                          ۴           

گزارش به :                   آمر تنظیم و مطالعات ساحات حفاظت شده و حیات وحش

گزارش از :                    ندارد

کود :

هدف وظيفه:    سروی و تثبت ساحات جدید ایکولوژیکی و پیشنهاد مشخص غرض اعلان ساحه منحیث ساحه حفاظت شده.

 

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف واستراتیژی اداره مربوطه.
 2. سروی اقتصادی، اجتماعی و بیالوژیکی ساحات جدید ایکولوژیکی باارزش و ارایه راپور.
 3. جلب همکاری مردم، انجمن وموسسات ذیعلاقه در راستای حفاظت و انکشاف پارکهای ملی.
 4. همکاری درطرح پلان های مدیریتی و حفاظتی ساحه به همکاری مردم محلی.
 5. جمع آوری اسناد سروی که توسط موسسات درساحات صورت میگیرد غرض اطمینان از وضع ساحات حفاظت شده درسطح کشور.
 6. ترتیب راپورها از سروی ها غرض وضاحت بیشتر وضیعت ایکالوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ساحه مورد نظر.
 7. تطبیق پلان های داده شده از طرف مقامات درساحات حفاظت شده.
 8. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی.
 9. حصول اطمینان از اینکه تمام کارمندان تحت مدیریت در بخش های مرتبط آموزش دیده و در مورد طرزالعمل های کاری آگاهی داشته تا فعالیت های خویش را بصورت سالم انجام دهند.
 10. حصول اطمینان ازینکه تمام فعالیت ها به صورت کامل نظارت و ارزیابی گردیده و طبق قوانین، پالیسی ها و مقررات تطبیق گردیده اند.
 11. تهیه گزارش به طور ماهوار، ربعوار، سالانه وارسال آن به مراجع ذیصلاح.
 12. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)،(8)و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .

 1. حد اقل درجه تحصیل:( لیسانس زراعت، جنگلات و محیط زیست، منابع طبیعی به درجه تحصیل بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود). 
 2. تجارب لازمه ( یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه).
 3. مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت مطابق به ایجابات وظیفوی).
 • بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور( پشتو یا در).
 • مهارتهای مسلکی یا مدیریتی.
 • استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مطابق به وظیفه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.