بست رتبه ۴ -------- متخصص سروی، پلانگذاری و حفاظت انواع حیات وحش

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :        متخصص سروی، پلانگذاری و حفاظت انواع حیات وحش        

وزارت / اداره :       وزارت زراعت،آبیاری ومالداری             

موقعـیـت :             جمال مینه کارته سخی ناحیه 3       

بخش :             ریاست عمومی منابع طبیعی                

بـست :                 ۴                                     

گزارش به :             آمر تنظیم و مطالعات ساحات حفاظت شده و حیات وحش                

گزارش از :           ندارد              

کود :

هدف وظيفه:    سروی انواع حیات وحش اعم از حیوانات و نباتات به تفکیک ساحات و جلوگیر از تخریب زیستگاه های  طبیعی ان.

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به اهداف واستراتیژی اداره مربوطه.
 2. طرح برنامه های انکشافی و حفاظت زیستگاه های انواع.
 3. سروی حیوانات وحشی درساحات حفاظت شده و درساحات پیشبینی شده  به سطح کشور.
 4. همکاری در تهیه لست انواع درحال انقراض، در معرض خطر و حفاظت حیات وحش درساحات حفاظت شده به منظوری جلوگیری از انقراض آنها.
 5. موجودی، لست و بررسی سالانه انواع حیات وحش به تفکیک ساحات.
 6. مطالعه  تاثیرات اقلیمی بالای انواع.
 7. اتخاذ تصامیم موثر وکارا به اساس معلومات تصاویر ماهواریی (GIS, Remote sensing)و نقشه برداری ساحات حفاظت شده.
 8. مطالعات منطقوی وتقویه همکاری وتشریک معلومات ها در رابطه به انواع.   
 9. معرفی پروسه و برنامه های تحفظی انواع و راه اندازی تحقیقات برای تحفظ انواع.
 10. جلوگیری از تخریب زیستگاه های طبیعی حیات وحش در کشور.
 11. همکاری در طرح پالیسی ها وپلان های تنظیمی و نظارت متداوم از تطبیق ان.
 12. جمع آوری اسناد سروی که توسط موسسات درساحات صورت میگیرد غرض اطمینان از وضع حیوانات درسطح کشور.
 13. تشخیص و حل چالش های پدید آمده بر اساس اصول و معیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی.
 14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)،(8)و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .

 1. حد اقل درجه تحصیل:( لیسانس زراعت، جنگلات و محیط زیست، منابع طبیعی به درجه تحصیل بالاتر رشته های متذکره  ارجحیت داده میشود). 
 2. تجارب لازمه ( یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه).
 3. مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت مطابق به ایجابات وظیفوی).
 • بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور( پشتو یا در).
 • مهارتهای مسلکی یا مدیریتی.
 • استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مطابق به وظیفه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.