بست رتبه ۴ -------- متخصص تنظیم پارک های ملی و ساحات حفاظت شده

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۲۲:۱۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

عـنوان وظیفه :                    متخصص تنظیم پارک های ملی و ساحات حفاظت شده

وزارت / اداره :                     وزارت زراعت،آبیاری ومالداری  

موقعـیـت :                  جمال مینه کارته سخی ناحیه 3             

بخش :                      ریاست عمومی منابع طبیعی                  

بـست :                          ۴                            

گزارش به :               آمر بخش مربوطه                   

گزارش از :                       کارکنان بخش مربوطه        

کود :

هدف وظيفه:    طرح و ترتیب ستراتیژی، پالیسی ها و اسناد تقنینی بمنظور تنظیم بهتر و سالم پارکهای ملی و ساحات حفاظت شده

مکلفیت ها ومسؤلیت های  وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان در مطابقت به اهداف و ستراتیژی اداره مربوطه.
 2. جلب همکاری مردم وموسسات ذیعلاقه در راستای حفاظت و انکشاف پارکهای ملی.
 3. تهیه بسته های اگاهی عامه و درج دیتابس انواع درحال انقراض و در معرض خطر.
 4. تهیه برنامه واضح جهت جلوگیری ازشکار.
 5. تهیه برنامه های انکشافی جهت معشیت پایدار و پایداری ساحات و تقویه اقتصاد سبز در ساحات حفاظت شده.
 6. سروی، مطالعه و لست نمودن فلورا و فونا د همکاری بامدیریت پارکهای ولایات.
 7. نقشه برداری و مطالعه تغیرات ایکولوژیکی، اقتصادی اجتماعی درساحات.
 8. اتخاذ تصامیم موثر وکارا به اساس معلومات تصاویر ماهواریی و (GIS, Remote sensing).
 9. همکاری در شناسایی و بسته بندی پارکها ووضیعت انها مطابق کتگوری های IUCN.
 10. همکاری در حفاظت، احیا وانکشاف نباتات، حیوانات وحشی درحال انقراض و ممانعت از قطع وشکار انها در ساحا مربوطه.
 11. بسیج جامعه غرض همکاری در تنظیم ومراقبت پارکهای ملی وهماهنگی با انها غرض جلوگیری ازتخلفات.
 12. ترتیب گزارش بطور ماهوار؛ ربعوار وسال تمام وارایه ان به مرجع ذیربط.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات در مطابقت به قوانین؛ مقررات؛ اهداف وخط مشی اداره به سپرده میشود.

تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست،درماده(7)،(8)و(34)  قانون کارکنان خدمات ملکی،ذکرگردیده است .

 1. حد اقل درجه تحصیل:( لیسانس زراعت، جنگلات و محیط زیست به درجه تحصیل بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود). 
 2. تجارب لازمه ( یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه).
 3. مهارت های دیگر: ( کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت مطابق به ایجابات وظیفوی).
 • بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور( پشتو یا در).
 • مهارتهای مسلکی یا مدیریتی.
 • استفاده از پروگرامهای کمپیوتر مطابق به وظیفه.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه‌ی ارسال درخواست:

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمههای مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی – جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس ذیل (karimullah.rahimi2018@gmail.com) فورم را ارسال نمایند.