انجنیر آبرسانی کانال لیزاسیون پروژه‌های عام المنفعه زراعتی

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

انجنیر آبرسانی کانال لیزاسیون پروژه های عام المنفعه زراعتی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست زیر بناهای زراعتی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر خدمات انجنیری

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

07-09-90-39

تاریخ بازنگری:

05/05/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: طرح، ديزاين،مراقبت وبرآورد بخش هاي آبرساني وکانال ليزاسيون شبکه های داخلی تعمیرات مربوط به  وزارت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارت؛
  2. طرح وديزاين بخش هاي آبرساني و کانال ليزاسيون شبکه داخلي تعميرات مربوط وزارت؛
  3. مراقبت ازبخش هاي آبرساني و کانال ليزاسيون پروژه هاي ساحوي؛
  4. ترتيب برآورد هاي اوليه ترميماتي شبکه هاي آبرساني وکاناليزاسيون وزارت؛
  5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن آمر مربوطه؛
  6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:انجنیری ساختمانی مرتبط زیر بناها، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
  2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال.
  3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتوویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی؛
  4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی  جمال مینه اخذ نموده و یا به ایمیل آدرس (fayaz.sherzad@mail.gov.af) فورم را ارسال نمایند.

اسناد

فورم درخواستی
انجنیر آبرسانی کانال لیزاسیون پروژه های عام المنفعه زراعتی