اعلان مجدد دعوت به داوطلبی: اعمارشبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خورد کابل قریه خورد کابل ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه دارای شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL24/01012021/NCB اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) به‌طور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) و هم‌چنان معلومات متذکره را می‌توانند از ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری (www.mail.gov.af  (و ویب‌سایت اکبر (www.acbar.org) به‌دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به‌زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می‌گردد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی مبلغ  (400,000.00)  چهارصد هزار افغانی می‌باشد.

اسناد

alan_dawtlby.pdf