اعلان مجدد: آمریت منابع طبیعی ولایتی (فاریاب)

mail-admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۹:۴۱

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف بست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

عنوان وظیفه:

آمریت منابع طبیعی ولایتی

بست:

۳

وزارت یا اداره:

زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

ریاست های زراعت ولایات مربوطه

موقعیت بست:

ولایت فاریاب

تعداد بست:

۱

گزارشدهی به :

رئیس زراعت ولایات مربوطه

گزارش­گیری از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کود بست:

 

تاریخ بازنگری:

اندازۀ معاش:

اصل معاش بست + امتیاز پروژه تغییر قدم اول  ۶۳،۰۰۰  افغانی الی قدم پنجم  ۸۹،۹۴۴ افغانی

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. که با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، تلاش دارد تا با کمک به دهاقین کشور ، اقتصاد زراعتیِ مشروع افغانستان را احیاء، تولید و  بهره‌ برداری  را رشد دهد، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  تسهیل رشد پایدار، مدیریت و حفاظت نماید. زیربنا ها و سیستم‌ های آبیاری زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشیده و مارکیت ‌های محصولات زراعتی را توسعه داده و ظرفیت منابع بشری را بالا ببرد. هدف نهایی وزارت زراعت کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین مصؤونیت  غذایی برای تمام مردم است. بنابر آن جهت افزایش بهره برداری، تولید و تمرکز بالای محصولات زراعتی که دارای مزیت هستند با استفاده از روش های مناسب تقویت بیشتر یابد.

هدف وظیفه:

 تطبیق برنامه‌های تنظیم پایدار منابع طبیعی (جنگلات طبیعی، علفچرها، نباتات طبی، ساحات حفاظت شده و حیات وحش) به اشتراک جوامع محلی در مطابقت به قوانین نافذه.

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه های بررسی، سروی و موجودی منابع طبیعی به منظور دریافت وسعت پوشش و صنف بندی آن (از لحاظ نوعیت و طبقه)، تهدیات و چالش های موجوده و وضعیت اقتصادی اجتماعی
 2. همکاری و ارایه مشوره های سودمند در ایجاد سیستم مدیریتی معلومات منابع طبیعی در سطح ولایات به منظور حمایت سیستم معلومات (GIS) مرکزی
 3. همکاری در طرح و تطبیق برنامه های آزمایشی و تحقیقاتی در بخش های مختلف منابع طبیعی جهت بهبود وضعیت ایکوسیستم ها و عرضه بهتر خدمات محیطی، بیولوژیکی و اجتماعی در هماهنگی با مرکز و بخش های تحقیقاتی ریاست زراعت ولایت
 4. راه اندازی و مدیریت برنامه های آگاهی عامه و بسیج جوامع محلی به منظور ایجاد انجمن های جنگلداری، جنگلداری شهری، علفچرداری، تنظیم ساحات حفاظت شده بر اساس طرزالعمل ها و رهنمود های مربوطه
 5. معرفی و ترویج شیوه های موثر جنگلداری زراعتی، علفچرداری زراعتی، باغ های جنگلی (ساختمانی، صنعتی و اقتصادی) و پروژه های کوچک عایداتی برای جوامع تحت مدیریت انجمن های منابع طبیعی
 6. طرح و تطبیق برنامه های مناسب بمنظور احداث جنگلات مصنوعی و گسترش فضای سبز بر اساس مشارکت جوامع محلی و سکتور خصوصی در سطح ولایت مربوطه مطابق به پلان های استراتیژیک مربوطه
 7. طرح و تطبیق برنامه های تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی از قبیل حفاظت، بهبود وضعیت، احیاء و بهره برداری علفچرها و نباتات طبی با مشارکت فعال جوامع محلی در سطح ولایت مربوطه مطابق به پلان های استراتیژیک مربوط
 8. طرح و تطبیق برنامه های مبارزه با صحراگرایی، تخریب زمین، و تثبیت ریگ های روان به منظور حفاظت آب و خاک مطابق به پلان ملی مبارزه با صحراگرایی.
 9. اتخاذ تدابیر لازم غرض احیای مجدد انواع که در معرض خطر و انقراض قرار دارند جهت حفظ منابع جنتیکی کشور.
 10. طرح و مدیریت برنامه های تنظیم آبریزه ها مطابق پلان های ملی مربوطه شامل شناسایی ساحات آسیب پذیری، سروی تخنیکی، دیزاین ساختمان های آبریزه ها، (تراس ها، چکدم ها، و کنده/ذخیره های آبی و غیره) و تنظیم پیولوژیکی ساحات آبریزه ها در جنگلات و علفچرهای ولایت مربوطه بمنظور حفاظت پایدار آب و خاک
 11. راه اندازی و مدیریت برنامه های سروی و ارزیابی ساحات حفاظت شده و حیات وحش به منظور دریافت تهدیدات و چالش های موجوده با تفکیک عوامل انسانی و طبیعی آن جهت اتخاذ تصامیم مناسب
 12. طرح و تطبیق برنامه های عملی تنظیم پایدار ساحات حفاظت شده مطابق به پلان های ملی ریاست مربوطه با سهیم سازی جوامع محلی با در نظرداشت مسایل جندر در تطبیق فعالیت ها
 13. اتخاذ تدابیر لازم در مورد تنظیم پایدار و بهره برداری محصولات منابع طبیعی (محصولات چوبی و غیر چوبی جنگلی، نباتات طبی، سمارق ها، علوفه و غیره)، تنظیم زنجیره ارزش افزایی آن و دخیل سازی سکتور خصوصی با در نظرداشت جندر.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت در مطابقت با پلان و اهداف ریاست با در نظرداشت اولویت ها،
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد تشویق و آموزش آنها
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 5. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی در حصه تدویر جلسات فرامرزی با کشور های همسایه برای تشریک مساعی و اتخاذ تصامیم مشترک به منظور مدیریت سالم ساحات حفاظت شده و حیات وحش در مطابقت با قوانین نافذه.
 2. ایجاد هماهنگی با نهاد های ذیدخل دولتی و خصوصی و جوامع محلی به منظور تطبیق برنامه های مرتبط

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7، 8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لسانس دریکی از رشته های ذیل: زراعت، باغداری، تنظیم منابع طبیعی، تنظیم علفچرها، تنظیم جنگلات، ایکولوژی، حفاظت محیط زیست و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظایفه

مهارت­ های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و بلدیت به زبان انگلیسی.
 2. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 1. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده و یا از ویب سایت وزارت زراعت، Jobs.af و Acbar.org بدست آورده و به ایمیل آدرس HR.Recruitment@mail.gov.af   فورم را ارسال نمایند.

اسناد

فورم درخواستی