اعلام ۳۹ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۲:۱۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند. و همچنان اشخاص واجد شرایط میتوانند از طریق ایمیل آدرس ذیل: gulagha191@gmail.com فورم را انلاین خانه پری نمایند.

دانلود فورم آنلاین

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

تعداد بست

شروع اعلان

ختم اعلان

۱

 آمریت تنظیم آب بالای مزرعه

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲

آمریت مطالعات اقتصادی و اجتماعی

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳

آمریت نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه‌های آبیاری

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۴

 آمریت حفظ و مراقبت

۳

اداری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۵

آمر محاسبه جنسی

۳

اداری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۶

آمریت تنظیم سیستم معلوماتی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۷

آمریت تنظیم معلومات جغرافیائی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۸

آمریت انسجام بودجه خارجی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۹

آمریت تقنین

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۰

آمریت پالیسی و استراتیژی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۱

آمریت هماهنگی منطقوی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۲

آمریت تحقیقات اصلاح میوه جات

۳

تحقیقات زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۳

آمریت دیپارتمنت تحقیقات آبیاری

۳

تحقیقات زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۴

آمریت نمایشات علمی زراعتی

۳

ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۵

آمریت توسعه غله جات و حبوبات

۳

ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۶

آمریت تسهیل قرار دادها و پلانگذاری

۳

تهیه و تدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۷

 آمریت سیستم تکنالوژی معلوماتی

۳

تکنالوژی معلوماتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۸

 آمریت شبکه تکنالوژِی معلوماتی

۳

تکنالوژی معلوماتی

کابل

 

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۹

 امريت هماهنگی با کوچي ها

۳

مالداری و صحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۰

آمریت حشرات مفیده

۳

مالداری و صحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۱

آمریت برنامه تولید حاصیلخیزی

۳

مالی و حسابی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۲

امریت استخدام

۳

منابع بشری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۳

آمریت پلان و تطبیق برنامه های منابع طبیعی

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۴

آمریت تنظیم آبریزه ها

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۵

آمریت تنظیم پارک های ملی

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۶

آمریت  کنترول و جلوگیری از توسعه صحرا

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۷

 آمریت آگاهی و سازماندهی

۳

 کوپراتیف های زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۸

 آمریت برنامه ها

۳

 کوپراتیف های زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۹

انجینر سروی تخنیکی

۴

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۰

مدیریت عمومی کنترول وکیفیت واکسین ها

۴

عمومی مالداری وصحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۱

متخصص تحقیقات انار

۴

عمومی تحقیقات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۲

مدیریت عمومی توسعه میوه جات خسته سنگی

۴

عمومی ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۳

عضو مسلکی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

/    /1398

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۴

عضو مسلکی خدمات غیرمشورتی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

/    /1398

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۵

مدیریت عمومی تدارکات اجناس

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۶

مدیریت عمومی حواله‌جات عادی

۴

مالی وحسابی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۷

عضو مسلکی  ساختمانی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۸

مدیریت عمومی کنترول کیفیت کود کیمیاوی وعضوی

۴

حفاظه نباتات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۹

مدیریت عمومی لابراتوار تدریسی

۴

عمومی مالداری وصحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰