اعلام ۳۹ بست رتبه ۳ و ۴ ریاست‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

mail-admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۶:۴۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اخذ بدارند. و همچنان اشخاص واجد شرایط میتوانند از طریق ایمیل آدرس ذیل: gulagha191@gmail.com فورم را انلاین خانه پری نمایند.

دانلود فورم آنلاین

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

تعداد بست

شروع اعلان

ختم اعلان

۱

 آمریت تنظیم آب بالای مزرعه

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲

آمریت مطالعات اقتصادی و اجتماعی

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳

آمریت نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه‌های آبیاری

۳

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۴

 آمریت حفظ و مراقبت

۳

اداری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۵

آمر محاسبه جنسی

۳

اداری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۶

آمریت تنظیم سیستم معلوماتی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۷

آمریت تنظیم معلومات جغرافیائی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۸

آمریت انسجام بودجه خارجی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۹

آمریت تقنین

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۰

آمریت پالیسی و استراتیژی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۱

آمریت هماهنگی منطقوی

۳

پلان

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۲

آمریت تحقیقات اصلاح میوه جات

۳

تحقیقات زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۳

آمریت دیپارتمنت تحقیقات آبیاری

۳

تحقیقات زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۴

آمریت نمایشات علمی زراعتی

۳

ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۵

آمریت توسعه غله جات و حبوبات

۳

ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۶

آمریت تسهیل قرار دادها و پلانگذاری

۳

تهیه و تدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۷

 آمریت سیستم تکنالوژی معلوماتی

۳

تکنالوژی معلوماتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۸

 آمریت شبکه تکنالوژِی معلوماتی

۳

تکنالوژی معلوماتی

کابل

 

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۹

 امريت هماهنگی با کوچي ها

۳

مالداری و صحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۰

آمریت حشرات مفیده

۳

مالداری و صحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۱

آمریت برنامه تولید حاصیلخیزی

۳

مالی و حسابی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۲

امریت استخدام

۳

منابع بشری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۳

آمریت پلان و تطبیق برنامه های منابع طبیعی

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۴

آمریت تنظیم آبریزه ها

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۵

آمریت تنظیم پارک های ملی

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۶

آمریت  کنترول و جلوگیری از توسعه صحرا

۳

منابع طبیعی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۷

 آمریت آگاهی و سازماندهی

۳

 کوپراتیف های زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۸

 آمریت برنامه ها

۳

 کوپراتیف های زراعتی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۲۹

انجینر سروی تخنیکی

۴

آبیاری

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۰

مدیریت عمومی کنترول وکیفیت واکسین ها

۴

عمومی مالداری وصحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۱

متخصص تحقیقات انار

۴

عمومی تحقیقات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۲

مدیریت عمومی توسعه میوه جات خسته سنگی

۴

عمومی ترویج

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۳

عضو مسلکی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

/    /1398

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۴

عضو مسلکی خدمات غیرمشورتی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

/    /1398

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۵

مدیریت عمومی تدارکات اجناس

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۶

مدیریت عمومی حواله‌جات عادی

۴

مالی وحسابی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۷

عضو مسلکی  ساختمانی

۴

تهیه وتدارکات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۸

مدیریت عمومی کنترول کیفیت کود کیمیاوی وعضوی

۴

حفاظه نباتات

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۳۹

مدیریت عمومی لابراتوار تدریسی

۴

عمومی مالداری وصحت حیوانی

کابل

۱

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۳۹۸/۰۴/۲۰