اعلام ۱۵ بست ریاست‌ زراعت ولایت کابل

mail-admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۸ - ۱۶:۴
freedom logo

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Sorry...This form is closed to new submissions.

اشخاص واجدین شرایط می‌توانند فورمه‌های مخصوص درخواستی را از تاریخ  ۰۸/۰۱/۱۳۹۸  الی   ۱۸/۰۱/۱۳۹۸  از ریاست زراعت کابل اخذ بدارند.

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست

موقعیت

تعداد بست

شروع اعلان

ختم اعلان

۱

مدیر عمومی تفتیش مسلخ حیوانات بزرگ و کوچک

۴

زراعت ولایت کابل

کابل، ریشخور ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸

۲

مدیر عمومی ثبت انجمن های آبیاری ۴

زراعت ولایت کابل

کابل

۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸

۳

مدیر عمومی خدمات زراعتی ۴

زراعت ولایت کابل

کابل، موسهی ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸

۴

مدیر MIS و احصایه ۵

زراعت ولایت کابل

کابل

۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۵ مدیر بیدمولوژی ۵

زراعت ولایت کابل

کابل ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۶ مدیر تفتیش حیوانات کوچک بز و گوسفند ۵

زراعت ولایت کابل

کابل، چهارآسیاب ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۷ مامور قرنطین و حفظ الصحه نباتی ۶

زراعت ولایت کابل

کابل ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۸ مامور مالداری و صحت حیوانی ۶

زراعت ولایت کابل

کابل، چهارآسیاب ۱

۰۸/۰۱/۱۳۹۸

۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۹ مامور ترویج غله جات ۶ زراعت ولایت کابل کابل، میربچه کوت ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۰ مامور مالداری و صحت حیوانی ۶ زراعت ولایت کابل کابل،کلکان ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۱ مدیر کوپراتیف های زراعتی ۵ زراعت ولایت کابل کابل، قره‌باغ ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۲ مامور قریه جات ۶ زراعت ولایت کابل کابل، سروبی ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۳ مدیر ترویج باغداری ۵ زراعت ولایت کابل کابل، خاک جبار ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۴ مدیر کوپراتیف های ۵ زراعت ولایت کابل کابل، شکردره ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸
۱۵ مدیر ترویج باغداری ۵ زراعت ولایت کابل کابل، شکردره ۱ ۰۸/۰۱/۱۳۹۸ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸