اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد: پروژه تدارک دو قلم تیل,  مقدار127934 لیترتیل دیزل و مقدار148060 لیتر تیل پطرول موردضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت از بابت سال مالی 1403

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطا ی قرارداد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظردارد تا پروژه تدارک دو قلم تیل,  مقدار127934 لیترتیل دیزل و مقدار148060 لیتر تیل پطرول موردضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت از بابت سال مالی 1403 با شماره تشخیصــیه{MAIL/PD/NCB/G57/1403}را  به اساس مصوبه شماره (18) مورخ  1445/08/22کابینه امارت اسلامی افغانستان و حکم شماره (4724) مورخ 1445/9/16عالیقدرامیرالمومنین حفظه الله و مکتوب شماره  (310/285) مورخ 1445/10/08 شرکت  نفت و گاز به مبلغ مجموعی (18,087,670) هژده میلیون هشتادوهفت هزاروشش صدوهفتاد افغانی به شرکت محترم دولتی نفت وگاز افغانستان اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اسناد

پروژه تدارک دو قلم تیل,  مقدار127934 لیترتیل دیزل و مقدار148060 لیتر تیل پطرول موردضرورت وسایط نقلیه وزارت زراعت از بابت سال مال