اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: پروژه تدارک 62 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وسایط نقلیه ریاست اداری

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به‌تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک 62 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وسایط نقلیه ریاست اداری تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر  MAIL/PD/NCB/G-56/1400را به شرکت محترم تجارتی عصمت فضلی دارای جواز نمبر 54947  به قیمت مجموعی مبلغ 1,731,800 افغانی (یک میلیونو هفتصدو سی و یک هزارو هشتصد افغانی) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

با احترام

محمد الله"ساحل"

رئیس تهیه وتدارکات