اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تدارک ۸۲۴ قلم پرزه‌جات وسایط نقلیه مختلف‌النوع

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به‌تاسی از ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۸۲۴ قلم پرزه‌جات وسایط نقلیه مختلف‌النوع مورد ضرورت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به اساس قرارداد چارچوبی تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G181/99/Rebid را به شرکت  مقدس عزیزی لمیتد  دارنده جواز نمبر ۱۰۶۹۷ به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ 5,494,497 افغانی (پنج میلیون و چهارصدو نود وچهار هزارو چهارصدو نود وهفت افغاني) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.