اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد: تدارک ۲۸ قلم اجناس و وسایل جهت فعال ساختن سیستم انرژی آفتابی فارم‌های مرکزی وزارت زراعت

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدین‌وسیله به‌تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۲۸ قلم اجناس و وسایل جهت فعال ساختن سیستم انرژی آفتابی فارم‌های مرکزی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر  MAIL/PD/NCB/G-194/99 را به شرکت مدثر فاضل لمیتد  دارنده جواز نمبر ۲۳۳۶۳ به قیمت مجموعی مبلغ 1,703,999.54 (یک میلیون و هفت صدو سه هزارو نه صدو نود و نه اعشاریه پنجاه وچهار افغاني) اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق‌الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.