اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه و خریداری 200 متر یک تن خوراکه حیوانی برای ولایت های ننگرهار، هرات، و بلخ

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، پروژه تهیه و خریداری 200 متر یک تن خوراکه حیوانی  برای ولایت های ننگرهار، هرات، و بلخ را با شرکت محترم برادران رومل عادل دارای جواز نمبر (19986) آدرس- شاه شهید ناحیه 8 کابل افغانستان به قیمت مجموعی (5,300,000.00) پنج ملیون و سه صد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.