اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه تهیه وخریداری ابزار باغداری مورد ضروت ولایت لوگر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به‌تأسی از فقره 2 ماده چهل‌و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که حمایت ازبرنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، پروژه تهیه وخریداری ابزار باغداری مورد ضروت ولایت لوگر را با شرکت محترم برادران نور هروی لمیتد دارای جواز نمبر (671) آدرس-آریانا مارکیت مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی (3,299,395.00) سه ملیون و دو صدو نودونه هزارو سه صدو نود پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته‌ باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.